16-01-2017 r.

Sprzedaż lokalnych produktów z gospodarstwa (MOL)

Jeśli Twoja firma zajmuje się produkcją mięsa i wyrobów, a także produktów mlecznych na lokalną skalę i w ograniczonym zakresie, możesz sprzedawać swoje wyroby bez pośredników i bez konieczności spełniania warunków dotyczących m.in zatwierdzania i kontroli miejsca produkcji. Jest tzw. sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL). Przepisy, które weszły w życie od czerwca 2016 roku, wprowadziły szereg ułatwień w tego typu sprzedaży. Zmiany to m.in.

Kiedy mamy do czynienia z MOL

Sprzedaż, aby można byłą ją uznać za lokalną, marginalną i ograniczoną (MOL) musi spełniać odpowiednie warunki, w tym m.in.:

Co można sprzedawać w ramach MOL i w jakich ilościach?

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej w zakładzie można prowadzić m.in:

Wymogi MOL

Pamiętaj, że jeśli chcesz prowadzić działalność uznaną za MOL należy posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Produkcja i sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w formie MOL wymaga rejestracji zakładu u właściwego powiatowego lekarza weterynarii po uprzednim zatwierdzeniu projektu technologicznego zakładu (znajdź właściwego lekarza korzystając z wyszukiwarki na biznes.gov.pl). Nie wymaga jednak, jak zakłady prowadzące innego rodzaju sprzedaż, procedury zatwierdzania (związanej m.in. z kontrolami). Po rejestracji wydawana jest decyzja administracyjna, która pozwala na sprzedaż.

W przypadku działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej wymagana jest uproszczona wersja projektu technologicznego.

Produkcja musi uwzględniać określone przepisami wymogi dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów oraz wymagania higieniczno-sanitarne. Ogólne wymogi higieny dla wszystkich przedsiębiorstw spożywczych określają przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów sprawują powiatowi lekarze weterynarii.

Więcej na temat wymogów i regulacji związanych z produkcją MOL znajdziesz w informatorze Ministerstwa Rolnictwa.

Korzyść ze sprzedaży MOL

Sprzedaż lokalna, marginalna i ograniczona (MOL) oznacza m.in. mniej formalności przy jej rejestracji. Korzyści z tej formy sprzedaży to:

Dodatkowe informacje

Podstawowe zasady dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego na małą skalę na lokalny rynek w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej zostały określone w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

W zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych do działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej stosuje się przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych i przepisy wydane w trybie tego rozporządzenia.

Źródło: biznes.gov.pl
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót