23-01-2017 r.

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

W 2017 roku obowiązują następujące zasady udzielania dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z budżetu państwa.

Rolnik może otrzymać dopłatę do składki w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych, wymienionych poniżej:

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (DZ.U. z 2016 r. poz. 792, z późn. zm.) dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują w wysokości do 65% składki. Warunkiem jest zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nie przekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

W 2017 roku obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez rolnika upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad 9%, 12% lub 15%, dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty będą przysługiwały rolnikom w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw, obowiązany jest do wniesienia opłaty za niespełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata za niespełnienie tego obowiązku jest wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie mogą być stosowane wobec rolników którzy nie zawrą umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy otrzymanej od co najmniej dwóch zakładów ubezpieczeń, mających zawartą umowę w sprawie dopłat z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z pięcioma zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj. z:

Opracowanie: Anna Czerwińska
Źródło: KRUS

Powrót