27-01-2017 r.

Projekt pomocy producentom mleka i świń

Wielkopolska Izba Rolnicza otrzymała do opiniowania projekt rozporządzenia przewidującego dalszą nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Jest to kontynuacja pomocy uruchomionej przez Komisję Europejską w ubiegłym roku. W pierwszym etapie wsparcie dotyczyło rolników ograniczających produkcję mleka. Obecnie propozycja dotyczy producentów mleka i trzody chlewnej, w tym producentów z obszarów objętych restrykcjami w związku z ASF, którzy chcieliby przejść na produkcję bydła mięsnego lub rozwijać hodowlę świń. Do rozdysponowania jest kwota blisko 98,7 mln zł.

W projekcie przewiduje się przyznanie pomocy finansowej:

  1. Producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu (maks. 20) jałówek hodowlanych ras mięsnych lub 1 buhaja czystorasowego rasy mięsnej. Pomoc dotyczy gospodarstw posiadających nie więcej niż 30 krów w typie użytkowym mlecznym lub kombinowanym w wieku co najmniej 24 miesięcy i w 2016 roku wprowadzili do obrotu nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Rolnik ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do zaprzestania sprzedaży mleka przez 12 miesięcy i jego wznowienie nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Kolejne zobowiązanie dotyczy utrzymania jałówek lub buhaja (do których przyznano wsparcie) przez co najmniej 36 miesięcy.
    Planowana dotacja wynosić ma: 1000 zł do jałówki w wieku 6-12 mies., 1500 zł – w wieku 12-18 mies. oraz 2500 zł do jałówki powyżej 18 mies. Do buhaja planuje się dotację w wysokości 4000 zł.


  2. Producentowi świń ( posiadającemu w dniu składania wniosku nie mniej niż 10 i nie więcej niż 2000 sztuk) w formie refundacji kosztów zakupu loszek hodowlanych lub knurów hodowlanych. Planowana dotacja wynosić ma: 150 zł do loszki w wieku 70-110 dni, 350 zł do loszki w wieku powyżej 110 dni oraz 500 zł do knura. Dotacja ma przysługiwać do ilości nie większej niż 50% posiadanych świń, maksymalnie do 100 loch oraz maksymalnie do 1 knura na 30 loch.


  3. Producentowi świń, który utrzymywał świnie na obszarach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF), wyznaczonych w części I, II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego.
  4. Producentowi świń, który utrzymywał świnie na obszarach objętych restrykcjami z tytułu ASF, wyznaczonych w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE oraz w decyzjach Komisji 2016/1367 lub 2016/1406, w formie rekompensat z tytułu niższych cen sprzedanych świń.

Wnioski będzie można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia. Projekt przewiduje też, że wnioski o płatność będą składane w terminie do 15 lipca br.

Projekt dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji lub do pobrania:
Projekt rozporządzenia
Ocena skutków regulacji

(-) E. Bryl

Powrót