27-01-2017 r.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku

WPR

Od 2 lutego rozpoczną się ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące założeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Znajdujemy się na półmetku realizacji obecnej perspektywy finansowej, daje to możliwość oceny efektywności dotychczasowych rozwiązań i wyznaczenia nowych celów dla europejskiego rolnictwa. Rozmowy o przyszłym kształcie płatności bezpośrednich i funduszy na rozwój wsi na pewno nie będą łatwe, tym bardziej, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej budżet na rolnictwo będzie zdecydowanie mniejszy. Dla naszego rządu priorytetem będzie wyrównanie unijnych płatności we wszystkich krajach UE.

Nie ulega wątpliwości, że WPR po 2020 wymaga gruntownych przemian, by nadążyć za wyzwaniami jakie czekają europejskie rolnictwo. Rozmowy dotyczące przyszłości unijnego rolnictwa prowadzone będą z rządami poszczególnych państw oraz partnerami społecznymi. Zapewne pod koniec roku opublikowany zostanie oficjalny komunikat, który zawierać będzie alternatywne scenariusze kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020. Od tego momentu rozpocznie się formalny proces uzgadniania WPR. Na początku 2018 spodziewać się można konkretnych propozycji prawnych.
Dyskusja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej powiązana zostanie z oceną efektywności unijnych polityk. Phil Hogan komisarz UE ds. rolnictwa w swoich wypowiedziach wskazuje na założenia, które powinna zapewnić wspólna polityka rolna po 2020 roku:

Zadaniem polskiego rządu założenia wspólnej polityki rolnej powinny zostać wypracowane po dogłębnej ocenie skuteczności wszystkich istotnych polityk finansowanych UE, a nie tylko wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. W stanowisko rządu RP wskazano, że zmiany wieloletnich ram finansowych powinny uwzględniać szerszy katalog wyzwań stojących przed Unią Europejską, np. liberalizację wymiany handlowej w ramach umów dwustronnych czy wpływ polityki energetyczno-klimatycznej na rolnictwo. Dla resortu rolnictwa priorytetem jest walka o zapewnienie równych warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku, w szczególności poprzez ujednolicenie wysokości płatności bezpośrednich.

Samorząd rolniczy obok konieczności zrównania dopłat wskazuje także na potrzebę zagwarantowania w ramach wspólnej polityki rolnej mechanizmów umożliwiających konkurencyjność europejskiego rolnictwa na rynkach światowych oraz działań, które wzmocnią pozycję rolnika w łańcuchu żywnościowym. Ważne jest także zagwarantowanie mechanizmów ochrony gruntów rolnych przed przeznaczeniem ich na inne cele niż produkcja rolna. Izby postulują także o uproszczenie systemu finansowania WPR poprzez uproszczenie procedury podziału i przyznawania środków finansowych.

W grudniu ubiegłego roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD w Wielkopolsce, której celem było opracowanie raportu pn. „Przegląd Krajowej Polityki wobec Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce”. Raport ten dotyczy m.in. aktualnych trendów w produkcyjności, innowacji i potencjału obszarów wiejskich. Z ramienia WIR w spotkaniu z przedstawicielami OECD i Samorządu Województwa Wielkopolskiego uczestniczyli Prezes Piotr Walkowski oraz Dyrektor Grzegorz Wysocki. Wnioski ze spotkania zawarte w raporcie będą mogły zostać wykorzystane np. przez Ministerstwo Rolnictwa jako dodatkowe źródło informacji przy opracowaniu stanowiska dotyczącego WPR.

K.S.

Opracowanie na podstawie materiałów dostępnych na stronach:
www.agrofakt.pl oraz www.krir.pl

Powrót