01-02-2017 r.

Czy na wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa?

Debata pod takim tytułem zgromadziła ok 180 osób, praktycznie z całej Polski. Spotkanie odbyło się w Przesieku pod Toruniem. Zorganizowała je Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrony Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych.


Dyskutowano o problemach z uzyskaniem pozwoleń na budowę nowych obiektów inwentarskich, narastających szczególnie w regionach o wysokiej produkcji zwierzęcej. Utrudnienia te są zmorą rolników, którzy pragną dostosować swoje gospodarstwa do nowoczesnych standardów technologicznych, tak aby móc konkurować z innymi gospodarstwami o takim samym profilu produkcji z terenu UE.

W spotkaniu wzięli udział również rolnicy z Wielkopolski, wśród nich prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Dziękujemy prezesowi Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszardowi Kierzkowi i Zarządowi Izby za zorganizowanie tak ważnej debaty.

Izby Rolnicze Kujawsko Pomorska oraz Wielkopolska podjęły decyzję o współdziałaniu w próbie rozwiązania problemu blokowania inwestycji.


Poniżej publikujemy stanowiska i wnioski przyjęte przez uczestników debaty w dniu 31 stycznia 2017 r. w Przesieku.

Uwagi i wnioski:

 1. Braki dotyczące planowania przestrzennego i możliwość wprowadzenia dodatkowych przepisów utrudniających prowadzenie inwestycji w gospodarstwach rolnych .
  Uwagi:
  Większa część kraju nie jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, skutkuje to brakiem wiedzy inwestorów gdzie możliwe jest lokalizowanie inwestycji, brak planów powoduje również narastanie konfliktów społecznych. Planowane jest ponadto wprowadzenie przepisów znacząco ograniczających możliwość budowy nowych obiektów inwentarskich.
  Wnioski:
  Konieczne jest podjęcie pilnych działań ze strony organów samorządu terytorialnego w celu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy udziale społeczności lokalnej. Ponadto nowe przepisy nie powinny w praktyce uniemożliwiać realizacji nowych inwestycji.
 2. Uproszczenie przepisów prawnych dotyczących realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych
  Uwagi:
  Obecne przepisy są rozproszone po różnych ustawach, często dają dużą swobodę decyzyjną organom administracji publicznej, nie określają ściśle terminów w jakich stosowne decyzje i pozwolenia winny być wydawane
  Wnioski:
  Konieczne jest stworzenie przepisów usprawniających procedurę uzyskiwania wymaganych pozwoleń pod realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych. Możliwe jest również wprowadzenie ułatwień dla realizacji inwestycji polegających na rozbudowie już istniejących budynków gospodarskich.
 3. Poprawa jakości działania administracji publicznej
  Uwagi:
  Częstą przyczyną przewlekłego uzyskiwania decyzji i pozwoleń jest wadliwe działanie administracji publicznej. Z powodu błędów proceduralnych nie jest możliwe zakończenie postępowań administracyjnych, gdyż decyzje wydawane przez Organy I instancji uchylane są przez Organy wyższego rzędu bądź sądy administracyjne. Ponadto urzędy działają wyjątkowo opieszale i terminy wydawania decyzji i pozwoleń są kilkumiesięczne, a nawet kilkuletnie.
  Wnioski:
  Konieczne jest przeszkolenie pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących uzyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto powinno zwrócić się uwagę na szybsze załatwienie spraw.
 4. Brak odpowiedzialności urzędniczej za podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem bądź przewlekłe prowadzenie postępowania.
  Uwagi:
  Pomimo, że częstą przyczyną niemożności uzyskania stosownych pozwoleń są rażące błędy po stronie urzędników nie sposób pociągnąć osób odpowiedzialnych za te błędy do odpowiedzialności odszkodowawczej za popełnione błędy.
  Wnioski:
  Konieczne jest uchwalenie nowych przepisów, które ułatwią dochodzenie odszkodowań od niekompetentnych urzędników.
 5. Konieczność uświadomienia osobom z miast chcącym zamieszkać na wsi, że na wsi prowadzona jest produkcja rolna, która może powodować pewnego rodzaju uciążliwości.
  Uwagi:
  Wiele osób osiedlających się na wsi nie zdaje sobie sprawy z możliwych uciążliwości, jakie pojawiają się przy prowadzeniu produkcji rolnej.
  Wnioski:
  Konieczność dostosowania się nowych mieszkańców wsi do istniejących już warunków produkcyjnych na wsi.

Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.
Fot. Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza

Powrót