02-02-2017 r.

Lista odmian zalecanych do uprawy w roku 2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDOiR dla województwa wielkopolskiego z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017 dla odmian pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa. pszenicy ozimej, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, jęczmienia ozimego, rzepaku ozimego, ziemniaka, grochu siewnego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego oraz soi.

Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2015/2015 włącznie. Na liście tej znalazły się następujące odmiany:

Pobierz listę odmian

Powrót