03-02-2017 r.

Przed dostawą – umowa


Jak informuje resort rolnictwa, Polska wdrożyła przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych.

Oznacza to, że z dniem 11 lutego 2017 roku będą mogły być nakładane kary za nabywanie produktów rolnych bez pisemnej umowy z producentem. Wyjątek stanowi zbycie produktów spółdzielni, do której należy dostawca. Organem uprawnionym do kontroli, i tym samym wymierzania kar, będzie Agencja Rynku Rolnego.
Aby uniknąć przykrych konsekwencji, umowa musi być prawidłowo sformułowana. W szczególności musi zawierać takie elementy jak cenę, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania, szczegóły odnośnie terminów i procedur płatności, postanowienia dotyczące odbioru lub dostawy produktów oraz postępowanie w przypadku zaistnienia tzw. siły wyższej.

Brak umowy lub niespełnienie warunków umowy będzie skutkowało nałożeniem na nabywcę kary pieniężnej w wysokości 10% wartości zakupionych produktów. Taka sama kara będzie stosowana, gdy umowa okaże się wadliwa.
Wprowadzenie wyżej przedstawionych wymogów ma na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw żywności.
Szczegółowe informacje zawarte są na internetowej stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (klikij, żeby przejść).

Kornel Pabiszczak

Powrót