20-02-2017 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2017 r.

W 2017 roku producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.:

Rolnicy składający wniosek w I terminie muszą dołączyć oryginały faktur za zakup oleju napędowego datowane między 1 sierpnia 2016 r., a 31 stycznia 2017 r.

Producenci rolni ubiegający się o zwrot akcyzy w drugim terminie, składają wraz z wnioskiem faktury datowane między 1 lutego do 31 lipca 2017 r.

Stawka zwrotu do 1 litra zakupionego paliwa wynosi tak jak w ubiegłym roku - 1 zł, a limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie 86,00 zł x liczba ha użytków rolnych.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski oraz potrzebne oświadczenia dostępne są w każdym urzędzie miasta i gminy.

Opracowanie: Maria Deresińska
Źródło: bip.minrol.gov.pl

Powrót