01-03-2017 r.

Renty i emerytury rolnicze – zasady obowiązujące od 1 marca 2017 roku

Z dniem 1 marca 2017 r. obowiązują nowe zasady ustalania wysokości emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej.

W związku z tym podwyższone zostaną wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacana na dzień 28 lutego 2017 roku. Jeśli w wyniku podwyżki świadczenie będzie niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej, wynoszącej 1000 zł, świadczenie takie zostanie podwyższone do tej kwoty z urzędu.

Zasada ta nie zostanie zastosowana w następujących sytuacjach, wymienionych poniżej:

Ponadto, od dnia 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej będzie wynosiła 840 zł 00 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie będzie mogła przekroczyć kwoty 2.000 zł 00 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł 00 gr).

Z dniem 1 marca 2017 r. wzrosną również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i przedstawiają się one następująco:

Z dniem 1 marca 2017 roku wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Zmianie nie ulegną wysokości następujących świadczeń:

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.218 zł 92 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zapisów dostępne są na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w placówkach KRUS.

Opracowanie: Anna Czerwińska
Źródło: KRUS

Powrót