06-03-2017 r.

Wsparcie dla inwestycji na obszarach Natura 2000

Obszary Natura 2000 są z uwagi na cenne walory przyrodnicze są pod szczególnym nadzorem jeżeli chodzi inwestowanie na tych obszarach. Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Inwestowanie jest bardzo trudne z uwagi na szereg obostrzeń i procedur, jakie trzeba przejść aby zrealizować inwestycje. Trzeba także w toku uzgodnień środowiskowych wykazać, że inwestycja nie zdegraduje nam środowiska. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Aby zachęcić rolników gospodarujących na tych obszarach przewidziano w PROW 2014-2020 instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska tj. Działanie 8.2.4.3.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000, Poddziałanie 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych.

Wsparcie kierowane jest do rolników indywidualnych Rolnik będzie mógł otrzymać pomoc w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalna wysokość wsparcia udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000, w którym zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha.

W przypadku gdy inwestycja związana jest z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa. Zwierzęta trawożerne które uwzględnia pomoc to: bydło domowe, bawoły, daniele, jelenie szlachetne lub jelenie sika, konie, osły, kozy i owce.

Termin składania wniosków przewidywany w III kwartale 2017 r.

Nabór zostanie ogłoszony na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

Wnioski składane będą w oddziałach regionalnych ARiMR ze względu na miejsce położenia gospodarstwa lub największej części trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w danym województwie.

Do wniosku beneficjent będzie musiał załączyć następujące dokumenty:

Źródło MRiRW

Powrót