15-03-2017 r.

Umowa na dostawę produktów rolnych


Przypominamy, że obowiązujące od 11 lutego 2017 r. przepisy, mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, nakładają obowiązek zawarcia pisemnej umowy na dostawę tych produktów. Umowa, by mogła zostać uznana za prawidłową, musi zawierać takie elementy, jak cenę do zapłaty, ilość i jakość produktów, okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów i procedur płatności, ustalenia dotyczące dostawy lub odbioru produktów oraz postanowienia mające zastosowanie w przypadku zaistnienia siły wyższej. Do kontroli wykonania tych przepisów wskazano Agencję Rynku Rolnego, która w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, została upoważniona do nałożenia kary na odbiorcę, nawet w wysokości 10% wartości produktów zakupionych na mocy wadliwej umowy lub jej braku.

Ponieważ resort rolnictwa dotychczas nie opublikował wzoru umowy, która spełniałaby wymogi przedmiotowych regulacji, wzór taki opracowała Wielkopolska Izba Rolnicza. Zawiera on wszystkie wymagane przepisami elementy i w uzgodnieniu ze stronami umowy może zostać poszerzony o wszelkie inne dodatkowe postanowienia.
Pobierz wzór umowy

Zachęcamy także do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania, opracowanymi przez Agencję Rynku Rolnego http://www.arr.gov.pl/umowy-przewaga-kontraktowa/5538-pytania-odpowiedzi-dotyczace-umow-na-dostawy-produktow-rolnych

Kornel Pabiszczak

Powrót