16-03-2017 r.

Biznes we własnej zagrodzie

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o użytkowaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Autorami projektu są posłowie ugrupowania Kukiz’15. Celem projektu jest stworzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym gospodarstwie np. z wykorzystaniem powierzchni siedliska oraz wchodzących w jego skład zabudowań.


Dotychczas funkcjonujące przepisy pozwalają rolnikowi na prowadzenie bez zbędnych formalności jedynie kilku kierunków działalności gospodarczej, ściśle związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, takich jak wynajmowanie pokoi, świadczenie usług agroturystycznych, sprzedaż posiłków domowych, a także przetwórstwo wytworzonych we własnym gospodarstwie produktów roślinnych i zwierzęcych, w tym wyrób wina. Natomiast wszelka inna działalność podlegała wymaganiom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Choć w tytule ustawy znajduje się słowo „swoboda”, jednak w rzeczywistości oznacza to konieczność spełnienia szereg wymogów, procedur i poniesienia kosztów, skutkiem czego stosunkowo niewielka liczba rolników decyduje się na równoczesne prowadzenie gospodarstwa i własnego biznesu. Szacuje się, że liczba takich osób nie przekracza w Polsce 6% ogółu rolników, podczas gdy w innych krajach sięga ona 30%. Główną przeszkodą okazuje się konieczność odrolnienia gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, o czym mówi ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Niestety wiążę się to z wniesieniem opłaty zależnej od rodzaju i klasy bonitacyjnej gruntu, co w przypadku gleb o dobrej jakości może kosztować nawet kilkaset tysięcy złotych za hektar. Z drugiej zaś strony, liczne działania, jakie oferuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, zachęcają rolników do podejmowania pozarolniczej działalności gospodarczej oferując premie na jej rozpoczęcie i dalsze prowadzenie.

Złożony w Sejmie RP projekt ustawy zakłada zupełny brak konieczności odrolnienia pod warunkiem, że działalność gospodarcza nie spowoduje ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów. A więc takie działania, takie jak poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż wyłączone będą z dobrodziejstwa rzeczonej ustawy. Rolnik planujący prowadzenie pozarolniczej działalności z wykorzystaniem gruntów np. siedliska zobowiązany jednak będzie do pisemnego zawiadomienia starosty. Załącznikiem do zgłoszenia będzie wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Starosta pisemnie poinformuje o otrzymaniu zawiadomienia. W przypadku zamiaru prowadzenia działalności, która pociągałaby za sobą utratę rolniczej wartości gruntów, starosta dodatkowo wyda decyzję zakazującą prowadzenia tej działalności. Będzie ona możliwa jedynie w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy. Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy nie będą jednak mały zastosowania do gruntów znajdujących się w granicach administracyjnych miast.

Posłowie Kukiz’15 zwracają uwagę na pilną konieczność przyjęcia rozwiązań, które zdecydowanie ułatwią uzyskanie dodatkowego dochodu szczególnie przez rolników, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa, co pozwoli na dalsze ich utrzymanie i tym samym ograniczy migrację członków rodzin rolników do miast. Zdaniem wnioskodawców, proponowane przez nich rozwiązania umocnią konstytucyjną rolę gospodarstw rodzinnych, także tych mniejszych, na których opiera się ustrój rolny naszego państwa.

Kornel Pabiszczak

Powrót