12-04-2017 r.

Tylko do 28 kwietnia szansa na pomoc w restrukturyzacji małych gospodarstw

Przypominamy, że od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. O wsparcie może ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

W przypadku przyznania pomocy, będzie ona wypłacana w dwóch ratach - najpierw 80 proc. premii, a kolejne 20 proc. po zrealizowaniu założonych w biznesplanie inwestycji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów przyznawanych wg kryteriów wyboru takich jak:

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

W terminie 180 dni od ostatniego dnia przyjmowania wniosków (czyli od 28 kwietnia br) jest wydawana decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy. Jeśli decyzja jest pozytywna beneficjent ma 9 miesięcy na :

Wypłata I raty pomocy w wysokości 48 tys. zł następuje w ciągu 90 dni od dnia złożenia w ARiMR kompletnego wniosku o płatność. Od tego dnia rolnik ma 3 lata na restrukturyzację gospodarstwa zgodnie z założeniami biznesplanu. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 procent w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

Z pieniędzy pozyskanych w ramach I raty pomocy może zrealizować wyłącznie zakupy środków trwałych ( maszyny i urządzenia – wyłącznie nowe, budynki, ziemia itp.).Po zrealizowaniu wszystkich zamierzeń może złożyć wniosek o przyznanie II raty pomocy w wysokości 12 tys. zł. W rozliczeniu II raty mogą znaleźć się środki obrotowe (nawozy, paliwa, pasze itp.).


Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby bądź wysłać wniosek rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania. Uwaga, nie dotyczy to przesyłki kurierskiej, która musi być dostarczona najpóźniej 28 kwietnia br.!

(-) E. Bryl
Źródło: ARiMR

Powrót