21-04-2017 r.

Absolutorium dla Zarządu przyjęto jednogłośnie!

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku odbyło się VIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej V kadencji. Spotkanie miało miejsce w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.
Przewodniczącym obrad WZ został wybrany Jan Pauliński, który jest delegatem do WZ z Rady Powiatowej WIR w Słupcy, a sekretarzem wybrano Jolantę Nawrocką – Członka Zarządu WIR i Przewodniczącą Rady Powiatowej WIR w Koninie.


W pierwszej części spotkania Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2016 oraz udzieliło jednogłośnie absolutorium Zarządowi za rok 2016. Wniosek o udzielnie absolutorium przygotowała Komisja Rewizyjna, po uprzedniej kontroli wydatkowania środków finansowych i działalności statutowej za rok 2016. Komisja nie miała większych zastrzeżeń co do działań prowadzonych przez Zarząd WIR. Komisja podkreśliła wzorowe prowadzenie dokumentacji księgowej oraz bardzo skrupulatne sprawozdanie roczne z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej, obejmujące wielokierunkowość i wielość działań podejmowanych przez Zarząd WIR. Dalej WZ przyjęło zmiany w Statucie Wielkopolskiej Izby rolniczej poszerzające zakres podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą działań o:

Druga część Walnego Zgromadzenia poświecona była dyskusji na najbardziej nurtujące rolników sprawy. Jako pierwszy zajął głos pan Wojciech Perczak Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu. Dyrektor poinformował, iż obecnie Agencja jest w trakcie organizowania i rozstrzygania przetargów ograniczonych ofertowych. Skala przedsięwzięcia oraz warunku udziału w rolników w przetargach i bardzo duże zainteresowanie powodują opóźnienia w rozstrzyganiu przetargów. W Wielkopolsce stosuje się najostrzejsze kryteria przetargowe w kraju, jednak to nie ogranicza ilości chętnych na wydzierżawienie ziemi. Agencja na etapie kwalifikacji ma możliwość poproszenia o uzupełnienie ewentualnych braków, natomiast już w przetargu nie ma takiej możliwości uzupełnienia dokumentacji. Jednak te rolnicy, mimo wyjaśnień wyrażają niezadowolenie z nierozstrzygnięcia przeprowadzonych już przetargów. Wielu ma unieruchomione wpłacone wadia, które mogliby by przeznaczyć na inne pilne potrzeby np zakup nawozów, czy środków ochrony roślin. Profil rolników wygrywających przetargi jest zgodny z oczekiwaniami. W 90% są to młodzi rolnicy, prowadzący produkcję zwierzęcą.


Jak podkreślali delegaci, te kryteria nie są do końca sprawiedliwe, bo eliminują one rolników starszych, chcących jeszcze powiększać i rozwijać gospodarstwa, tak by mogli przekazać w pełni rozwinięte i dobrze prosperujące swoim następcom.

Kolejną sprawą wywołującą gorące dyskusje jest sprawa przedłużania umów dzierżaw. Są głosy przeciwne jak i dające rację tym, co przedłużają umowy dzierżawne. Najczęściej przedłuża się umowy dzierżawne tym rolnikom, którzy gdyby brali udział w przetargach, to przegraliby ze względu na wiek.

Dyrektor Perczak podkreślił, iż są to trudne do podjęcia decyzje. Trzeba rozważyć uwarunkowania danego gospodarstwa i ocenić, czy ma ono szanse wydzierżawić grunty agencyjne podchodząc do przetargu czy też nie, oraz jakie skutki ekonomiczne i rozwojowe będzie miała dla danego gospodarstwa utrata gruntów.


Kolejnym ważnym tematem poruszanym była sprawa tzw. obszarów OSN. W imieniu pani Magdaleny Żmudy, Dyrektor RZGW w Poznaniu, temat omówiła pani Grażyna Husak-Górna - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Wodnymi. Obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie azotem ze źródeł rolniczych wyznaczane są przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Obszary takie są weryfikowane co 4 lata. Do tej pory obszarami OSN były objęte niewielkie powierzchnie. Dla każdych z nich były wyznaczone programy działań. Jednak z uwagi na to, że Polska to kraj o charakterze rolniczym, Komisja Europejska dążyła do uznania całego kraju jako obszar OSN. Komisja zarzuciła także Polsce niepełne i niewystarczające wyznaczenie wód wrażliwych, nie wzięcie pod uwagę wszystkich punktów pomiarowych. Po ostatniej weryfikacji okazało się, że cały region wodny Warty powinien zostać objęty obszarem OSN.

W projekcie nowego Prawa wodnego zakłada się objęcie całego kraju strefą OSN i opracowanie jednego programu działań dla całego kraju. Jednak jak zapewniła pani Dyrektor G. Husak-Górna nie będzie on bardzo uciążliwy dla rolników. Niektóre działania pokrywają się z dotychczasowymi, a inne zostały przedyskutowane i zliberalizowane, tak by nie obciążać dodatkowo rolników. Walne Zgromadzenie WIR zawarło także te postulaty w swoim stanowisku.

Dodatkowe wymogi wynikające z programów działań dla gospodarujących na terenach OSN, to również kolejne koszty, które podniosą nakłady na produkcję. Rolnicy obawiają się także obniżki plonów z uwagi na niższe dopuszczalne dawki stosowania nawozów, a w dalszej kolejności znacznej utraty dochodów – podkreślił Prezes Piotr Walkowski. Rolnicy nie rozumieją dlaczego OSN-y mają obejmować cały kraj. Produkcja zwierzęca nie jest przecież równomiernie rozmieszczona w całej Polsce. Są regiony o bardzo małej koncentracji produkcji zwierzęcej i małej ilości zwierząt w przeliczeniu DJP/ha. Dlatego też postanowiono pilnie wystosować stanowcze pismo w tej sprawie do naszych władz.


Następnie Zbigniew Król – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przekazał informacje, iż zasady szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne zostały ujednolicone, a obecnie protokoły znajdują się w fazie testów. Pan Dyrektor podziękował serdecznie panom B. Flemingowi, a szczególnie K. Pabiszczakowi, którzy pracują w zespole ds. szacowania szkód przy wojewodzie za wkład w pracę zespołu i usprawnienie prac zespołów szacujących szkody.

Tematem wywołującym duże emocje było niewątpliwie szacowanie szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań za wyrządzone szkody przez dziką zwierzynę. Pan Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu i delegaci obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, iż liczebność zwierzyny dzikiej znacznie wzrosła. Nie tylko dziki wyrządzają znaczne szkody, również jeleniowate, których populacja uległa znacznemu zwiększeniu. Jak informują rolnicy – zaczynają się już także problemy z wilkami i żubrami. Żubr jest zwierzęciem wyrządzającym bardzo duże szkody, gdyż jest on sporych rozmiarów i potrzebuje o wiele więcej pokarmu.

Poruszono również problem zagospodarowania patrochów od upolowanej zwierzyny, znajdowanej przez rolników na polach i w lasach. To jest niesprawiedliwie, bo rolnik musi utylizować pozostałości po uboju zwierząt gospodarskich i musi mieć na to dokument, a myśliwy nie ma takiego obowiązku. Pan Z. Zieliński poinformował, że istotnie jest to problem, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ASF. Obecnie trwają prace nad uregulowaniem tej kwestii.

Wielkopolska Izba Rolnicza spotkała się Okręgowymi Łowczymi z terenu województwa wielkopolskiego i w wyniku dyskusji ustalono, że zostaną zorganizowane spotkania o charakterze forów rolniczo-łowieckich w każdym powiecie. Pan Z. Zieliński podkreśli, iż jest to bardzo dobra inicjatywa, ale też duże przedsięwzięcie, chwaląc Zarząd WIR, za wyjście z tą propozycją.

W wyniku dyskusji Walne Zgromadzenie przyjęło następujące stanowiska:Walne Zgromadzenie wypracowało i przyjęło także 20 wniosków, między innymi:

WIR

Powrót