23-08-2017 r.

Logo

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”

Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami zaprasza zainteresowanych rolników oraz członków ich rodzin do udziału w szkoleniu „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”, które odbędą się na terenie województwa wielkopolskiego, we wskazanych miejscowościach:

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia, Katarzyna Szudra-Borowczak tel. 61-44-45-083 lub 65-512-14-20.
e-mail: wirko@wir.org.pl

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Plakat

Drzymałowo


W dniu 13 września 2017 r., w Gościńcu „U Michała” w Drzymałowie odbyło się szkolenie „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Szkolenie prowadziła Czesława Klonowska, specjalista Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z zakresu sprzedaży bezpośredniej. W szkoleniu udział wzięło 50 uczestników – rolników oraz członków ich rodzin. Program szkolenia obejmował: rolniczy handel detaliczny aspekty finansowo-prawne oraz kwestie higieniczno-sanitarne, cechy dobrego przedsiębiorcy i menadżera, sposoby dotarcia do klienta ostatecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technologii, marketing produktów rolno-spożywczych oraz budowanie współpracy pomiędzy rolnikami.


Czesława Klonowska poinformowała, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016 r., poz.1961) od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe przepisy. Nowe regulacje prawne stwarzają rolnikom lepsze możliwości rozwoju i sprzedaży konsumentom końcowym żywności wyprodukowanej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli poprzez uregulowanie kwestii prowadzenia rolniczego handlu detalicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i spraw podatkowych.

Rolniczy handel detaliczny nie może być prowadzony na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnicy zainteresowani prowadzeniem rolniczego handlu detalicznego zobowiązani są do rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach operacji pt. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: operacja przyczyni się do promocji rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów. Nastąpi również zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz nastąpi stworzenie płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Logos

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 4 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Kwota kosztów kwalifikowanych operacji wynosi: 24445,99 zł.

Operacja mająca na celu przekazanie rolnikom oraz członkom ich rodzin niezbędnych informacji z zakresu aktualnych rozwiązań prawnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej oraz działań związanych z promocją produktów pochodzenia rolniczego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: operacja przyczyni się do promocji rolniczego handlu detalicznego jako dodatkowej formy działalności i źródła dochodów. Nastąpi również zwiększenie świadomości społeczności rolniczej w zakresie różnic w poziomie cen żywności w miastach i na wsi oraz nastąpi stworzenia płaszczyzny do nawiązania wzajemnej współpracy i budowania sieci kontaktów pomiędzy uczestnikami poszczególnych szkoleń.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Powrót