07-09-2017 r.

Kolejna forma pomocy finansowej dla poszkodowanych rolników

Foto

Rada Ministrów uchwałą nr 129/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. ustanowiła program pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu, lub deszczu nawalnego. Jest to kolejna forma pomocy finansowej po wcześniejszym wsparciu na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 – 2020.

Przewiduje się w niej m.in. możliwość udzielania poszkodowanym producentom rolnym następujących form pomocy:

  1. Na każdy ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego kwotę 1000 zł.
    Wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o połowę w przypadku gdy w danym gospodarstwie rolnym nie było w 2017 r ubezpieczonych 50 % powierzchni upraw ( z wyłączeniem łąk i pastwisk) od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk : suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
  2. Na każdy ha powierzchni lasów będących własnością producenta rolnego, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu, lub deszczu nawalnego kwotę 2000 zł.
  3. Na dofinansowanie kosztów odtworzenia budynków służących do prowadzenia działalności rolniczej zniszczonych w sierpniu 2017 na skutek huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego i wykorzystywanych do produkcji rolnej kwotę do 10 tys. zł

Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek poszkodowanego przez huragan, grad, lub deszcz nawalny producenta rolnego, złożony w terminie od 4 września do 30 września 2017r. Do wniosku konieczne będzie dołączeni kopii protokołu komisji szacującej szkody.

Michał Pawliczuk

Powrót