25-09-2017 r.

Sadownicy! Ostatnie dni na złożenie wniosku

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 27 września 2017 roku upływa termin składania wniosków o udzielanie pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w roku 2017. Uprawami, których uszkodzenie uprawnia do ubiegania się o pomoc są owocujące sady, krzewy owocowe i truskawki.


Wnioski należy składać do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa na formularzu, który można także pobrać ze strony internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  1. Posiadają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, gospodarstw rolnych oraz wniosków o przyznanie płatności;
  2. Szkody powstałe w roku 2017 na skutek wystąpienia przymrozków wiosennych wyniosły co najmniej 70% danej uprawy;
  3. Wnioskodawca jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu rozporządzenia nr 702/2017 Komisji Europejskiej. Wyjaśnijmy, że mikroprzedsiębiorstwem jest także indywidualne gospodarstwo rolne, w którym właściciel zatrudnia przynajmniej siebie samego.

Stawki pomocy wynoszą:

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Powyższa pomoc będzie udzielana:

Wysokość pomocy dla poszczególnych rolników ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody oraz stawki pomocy. Przy czym wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Powrót