06-11-2017 r.

Przypominamy o obowiązku wykonania spisu zwierząt!


Zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. 2016 poz. 1605) rolnik – posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek dokonania spisu zwierząt posiadanych w swoim gospodarstwie:

„Art. 20a.
1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

2. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w księgach rejestracji, o których mowa w art. 23.


3. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego przekazuje liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu kierownikowi biura:

  1. na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
  2. w formie elektronicznej:
    • przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
    • na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych – w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do posiadacza zwierząt gospodarskich:

  1. władającego tymi zwierzętami tymczasowo w związku z ich transportem;
  2. utrzymującego te zwierzęta jako zwierzęta cyrkowe w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1739/2005 z dnia 21 października 2005 r. ustanawiającego wymogi dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do przemieszczania zwierząt cyrkowych między Państwami Członkowskimi.”

Do pobrania:
Formularz - spis stanu stada owiec albo kóz
Instrukcja - spis stanu bydła, owiec, kóz
Formularz - spis stanu stada świń z 2017 roku
Instrukcja - spis stanu stada świń

E. Bryl
WIR Konin

Powrót