06-12-2017 r.

Co dalej z OSN-ami?


20 lipca br. została uchwalona nowa ustawa Prawo wodne. Cześć zapisów tej ustawy (art.102-112) odnosi się do ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Regulacje te zostały wprowadzone w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazującym na niewypełnienie przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.


Zgodnie z art. 104. 1. nowej ustawy „w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu opracowuje się i wdraża na obszarze całego państwa program działań”.

Obecnie OSN nie posiadają jeszcze przypisanych do nich programów działań. Nadal trwają prace nad przygotowaniem jednakowego dla wszystkich obszarów programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Dopiero 1 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” z dnia 21 listopada br. Obecnie trwa etap konsultacji i mamy nadzieję, że sugestie samorządu rolniczego zostaną wzięte pod uwagę.

Program ten zawiera mechanizmy służące ograniczeniu odpływu związków azotu ze źródeł rolniczych oraz określa sposób postępowania w zakresie praktyki rolniczej związanej z procesami nawożenia, oraz gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych. Na gospodarstwa rolne w całym kraju, zgodnie z zapisami projektu, zostanie nałożony obowiązek prowadzenia dokumentacji z wszystkich zabiegów związanych z nawożeniem azotowym oraz na część z nich dodatkowo – sporządzanie średniorocznego planu nawożenia azotem. Nowe wymagania dotyczą również sposobu przechowywania nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego, a także zakazu lokalizacji wodopojów dla zwierząt w wodach powierzchniowych.

Wraz z wydaniem nowych rozporządzeń przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, obowiązujące dotychczasowe przepisy wyznaczające tzw. OSN-y (obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu) oraz programy działań dla tych obszarów przestały obowiązywać.

Do tej pory rolnicy gospodarujący na obszarach OSN mogli stosować nawozy:

Na obecną chwilę nie zostały jeszcze wdrożone stosowne przepisy regulujące te kwestie w związku z tym rolników obowiązuje kodeks dobrej praktyki rolniczej.

Analizując wyżej wspomniany projekt wydaje się, że generalnie uwzględnia on realia funkcjonowania przeciętnego gospodarstwa rolnego, głównie jeżeli chodzi o terminy przystosowania się do wymogów na OSN-ach, przechowywania nawozów oraz limitowania dawek azotu dla poszczególnych upraw. Jednak wątpliwości budzą następujące kwestie:

Zapisy tego projektu wskazują również okresy dostosowawcze dla gospodarstw z uwzględnieniem wielkości i rodzaju produkcji zwierzęcej oraz związanej z tym ilości oraz rodzaju produkcji obornika. Informację o wdrożeniach i zasadach wynikających z tego dokumentu zamieścimy w następnym numerze „Siewcy Wielkopolskiego” Zgodnie z projektem zasady Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych zaczną obowiązywać od 1 marca 2018 roku.

Marta Ceglarek

Powrót