13-12-2017 r.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy - Prawo łowieckie wznowiła prace


Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 1042) wznowiła pracę. Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2017 r. zostały zgłoszone przez Klub Parlamentarny PiS poprawki do rządowego projektu.

I tak, zgodnie z omawianymi poprawkami, podziału na obwody łowieckie oraz zaliczanie obwodów łowieckich do właściwych kategorii, a także zmiany granic obwodu lub zmiany zaliczenia obwodu do kategorii dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Marszałek województwa zobowiązany będzie do powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały. W jego skład wejdą dwaj przedstawiciele zarządu województwa, przedstawiciele właściwych dyrektorów regionalnych dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz przedstawiciele właściwych zarządów okręgowych. Głos doradczy mogą uzyskać przedstawiciele dzierżawców lub zarządców obwodów, ale tylko na zaproszenie marszałka województwa.

Zgodnie z przedstawionymi zapisami marszałek województwa po przygotowaniu projektu uchwały będzie zobowiązany do wystąpienia o opinię do dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Polskiego Związku Łowieckiego oraz do właściwej izby rolniczej, następne konieczne jest uzgodnienie tego aktu z właściwym terytorialnie wojewodą oraz z organami wojskowymi. Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały oraz o wyłożeniu jej do publicznego wglądu musi zostać zamieszczone na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz poprzez obwieszczenie, również w poszczególnych gminach objętych projektem uchwały. Uwagi do projektu uchwały może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały.

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może wystąpić do sądu powszechnego z wnioskiem o ustanowienie zakazu wykonywania polowania na tej nieruchomości, powołując się na niezgodność polowania z jego sumieniem, a nie jak dotychczas optowano niezgodnie z wyznawaną religią. Sąd rozpoznaje wyżej wymienione ustanowienie w postepowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym.

Nowością w proponowanych zapisach są zasady w przyjmowaniu do koła łowieckiego. Otóż pierwszeństwo w przyjęciu ma członek Polskiego Związku Łowieckiego zamieszkały na terenie dzierżawionego przez to koło obwodu łowieckiego, z wyjątkiem, gdy co najmniej 20% członków danego koła łowieckiego stanowią osoby zamieszkałe na terenie dzierżawionych przez to koło obwodów łowieckich.

W przedstawionym dokumencie znalazły się również zapisy o szacowaniu szkód, których dokonuje zespół składający się z przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy, przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda. Wniosek o szacowanie szkód składa się do organu gminy. Niestawiennictwo zgłaszającego lub dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu w terminie 30 dni od otrzymania protokołu szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania. W przypadku zastrzeżeń przysługuje odwołanie do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. W celu jego rozpatrzenia nadleśniczy lub jego przedstawiciel dokonuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. W tym postępowaniu mają prawo brać udział członkowie zespołu, a na pisemny wniosek jego członka również przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Do protokołu załącza się opinię przedstawiciela izby rolniczej, jednak nie jest ona wiążąca przy ustaleniu wysokości odszkodowania w drodze decyzji. Decyzja wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów i jest ostateczna. Strony niezadowolone z decyzji mogą w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia wnieść powództwo do sadu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Ponadto zaproponowano w przedstawionych poprawkach do druku nr 1042 zapisy, aby szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla przedstawicieli organów wykonawczych gmin i ich jednostek pomocniczych, przedstawicieli izb rolniczych oraz nadleśniczych PGL Lasy Państwowe i ich przedstawicieli, były przeprowadzane przez jednostki doradztwa rolniczego.

Biuro WIR

Powrót