23-01-2018 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększa
sieć resortowych szkół rolniczych


Od początku stycznia 2018 r. do resortowych szkół rolniczych dołączyły szkoły w:
- Marszewie
- Sypniewie
- Rudnej
- Lututowie
- Bielsko-Białej

Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie

Łącznie mamy już 52 szkoły na terenie naszego kraju, natomiast na terenie Wielkopolski znajdują się trzy placówki edukacyjne należące do resortu rolnictwa:

Dnia 22 maja 2017 r. szkoła w Marszewie podpisała porozumienia w sprawie przekazania i przejęcia szkoły, z dniem 1 stycznia 2018 r., przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła w swojej ofercie posiada 11 kierunków kształcenia zawodowego, które zapewniają kwalifikacje rolnicze potrzebne przy ubieganiu się przez absolwenta o środki z funduszy unijnych.

MRiRW od dłuższego czasu pracuje nad systemem kształcenia rolniczego. W ubiegłych latach na terenie kraju zostały rozesłane ankiety, mające pomóc w znalezieniu regionów, gdzie kształcenie rolnicze jest bardzo potrzebne, a jednocześnie, żeby szkoły te ze sobą nie konkurowały. Celem MRiRW jest wzmocnienie tych szkół poprzez współprace z wieloma profesjonalnymi partnerami. Zwiększenie bazy dydaktycznej poprzez podpisanie umów z instytucjami badawczymi i spółkami strategicznymi oraz wdrążenie nowoczesnej wiedzy oraz innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, czyli dobrego przygotowywania młodzieży pod względem wiedzy informatycznej i technologicznej. W konsekwencji w czasie praktyk, czy też wizyt studyjnych młodzież będzie mogła zdobyć lepszą wiedze praktyczną, którą będą mogli wykorzystać w swoim gospodarstwie jak i w przemyśle rolno-spożywczym.

Szkoły te mogą kształcić w zawodach określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622, z późn. zm.):

 1. cukiernik
 2. jeździec
 3. kucharz
 4. ogrodnik
 5. piekarz
 6. rolnik
 7. pszczelarz
 8. wędliniarz
 9. przetwórca ryb
 10. rybak śródlądowy
 11. operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 12. mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 13. technik agrobiznesu
 14. technik architektury krajobrazu
 15. technik hodowca koni
 16. technik inżynierii środowiska i melioracji
 17. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 18. technik ogrodnik
 19. technik przetwórstwa mleczarskiego
 20. technik pszczelarz
 21. technik rolnik
 22. technik rybactwa śródlądowego
 23. technik technologii żywności
 24. technik turystyki wiejskiej
 25. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 26. technik weterynarii
 27. technik żywienia i usług gastronomicznych

Planowane przez MRiRW przejecie pod swoje skrzydła kolejnych szkół wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi. Fachowe wykształcenie przyszłych rolników wpłynie również pozytywne na rozwój danego regionu.

Źródła:
minrol.gov.pl
marszew.pl

Opracowanie:
Ewelina Kameduła

Powrót