09-02-2018 r.

Prace nad Prawem łowieckim zbliżają się ku końcowi


Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiły do rozpatrywania sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042). Nowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 kwietnia 2018 r.

Projekt dotyczy wprowadzenia mechanizmów wzmacniających nadzór ministra właściwego do spraw środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz dyscyplinujących dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich w zakresie wykonywania rocznych planów łowieckich oraz wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego (P 19/13) i dostosowania niektórych delegacji do wymagań Konstytucji.


Podczas prac komisji zdecydowano o przygotowaniu regulacji wprowadzających przedstawiciela izb rolniczych do zespołu opiniodawczo-doradczego do przygotowania uchwały o podziale na obwody łowieckie. Pozwoli to na wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego kołu łowieckiemu na wniosek izby, przy negatywnej ocenie jego działalności. Członkowie izb rolniczych, jako strona społeczna, zostali włączeni w działania związane z inwentaryzacją zwierzyny, pod warunkiem, że nie będzie to blokowało całego procesu planowania.

Komisje rozpatrzyły również zmiany 1-9 w art. 1 i wniosły poprawki polegające m.in. na:

Przyjęto również rozwiązania mówiące o obowiązku przyjmowania do koła łowieckiego w pierwszej kolejności myśliwych zamieszkujących dany obwód, chyba że stanowią oni już 50% składu członkowskiego koła. Zdecydowano o zapisaniu również rozwiązań mających na celu utworzenie przy PZŁ funduszu gwarancyjnego albo odpisu obowiązkowego na poczet odszkodowań wypłacanych w razie niewydolności lub likwidacji koła łowieckiego.

Ponad to przychylając się do rekomendacji ministra środowiska zdecydowano, że Lasy Państwowe będą odpowiedzialne za przeszkolenie osób uczestniczących w likwidacjach szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Tak, jak już wcześniej zdecydowano, komisja składać się będzie z trzech osób – poszkodowanego, przedstawiciela koła łowieckiego praz przedstawiciela organu gminy lub jednostki pomocniczej gminy.

Na podst. sejm.gov.pl oraz Brać łowiecka
Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót