13-02-2018 r.

Płatności obszarowe
Platforma cyfrowa czyli tylko e-wnioski


Choć Polska miała na to kilka lat to i tak wszystko dzieje się na ostatnią chwilę. Mowa tu o wnioskach o płatności obszarowe, które będą składane za pomocą platformy o nazwie e-wnioski.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie mają obowiązek systematycznego wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku. Po raz pierwszy elektroniczne wnioski można było składać już w 2015 roku.

Natomiast harmonogram powinien przedstawiać się następująco:


Niestety w 2017 roku szacuje się że przez Internet zostało złożonych około 1% wniosków. Znów rolnicy stają przed wielką niewiadomą a pracowników ARiMR czeka wręcz „potop” beneficjentów, którzy nie mają możliwości złożenia wniosków przez Internet.

Jak podają media w Biurach Powiatowych ARiMR będą czekały specjalne stanowiska komputerowe a pracownicy będą udzielali niezbędnych informacji. Czy tak będzie w praktyce?

Lepszą sytuację mają rolnicy, którzy posiadają małe gospodarstwa, gdyż oni będą mieli uproszczoną wersję wniosku gdzie kilkoma kliknięciami będą mogli potwierdzić swój wniosek bez rysowania działek, jedynym obowiązkiem będzie zalogowanie się do systemu lub będą mogli złożyć oświadczenie w wersji papierowej a BP ARiMR, dopełni wszelkich obowiązków jakie spoczywają na tym rolniku.

Kto może tak zrobić?

Składać oświadczenia mogą gospodarze, którzy w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o:


Kolejny warunek - w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie:


Co więcej, wnioski mogą złożyć gospodarze, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku oraz chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku w 2017 roku.

Niestety rolników może zaskoczyć fakt, iż w powierzchni ich działek nastąpiła zmiana PEG o czym sam rolnik ze został powiadomiony.
Najbezpieczniejszym jest więc składanie oświadczenia osobiście w BP ARiMR (a nie wysyłając pocztowo), gdzie pracownik sprawdzi w systemie czy nie ma przeszkód co do złożenia takiego oświadczenia (czy powierzchnia nie uległa zmianie lub czy w poprzednim roku nie złożył wniosku np. na rośliny strączkowe).

Złożenie oświadczenie nie zamyka drogi do składania zmian do wniosku.

W przypadku, gdy po złożeniu oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, rolnik może złożyć zmianę do wniosku w terminie do 31 maja 2018 r.

Skuteczne złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego oświadczenia lub w oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania (złe oświadczenie) rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku. Stąd też oświadczenia należy składać od 15 lutego do 14 marca, aby ARiMR miała czas na wydanie postanowień.

Opracowanie: Przemysław Tomczak

Powrót