20-02-2018 r.

Pomoc dla producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF


ARiMR rozpoczęła nabór wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Wnioski można składać w biurach powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych Agencji.

POMOC BĘDZIE UDZIELONA TYLKO GOSPODARSTWOM SPEŁNIAJĄCYM WYMOGI W ZAKRESIE BIOASEKURACJI.

10 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali lub utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wsparcie będzie udzielane do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji.


UWAGA!!! Pomoc dotyczy tylko producentów trzody z terenów objętych ASF.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami (obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami, obszar ochronny). W obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń oraz dzików i ich mięsa. Aktualizowana mapa ognisk i przypadków ASF oraz zasięg obszarów objętych restrykcjami udostępniana jest na stronie internetowej Głównego Inspektora Weterynarii.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Zgodnie z zapisami rozporządzenia o pomoc mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej:

 1. którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,
 3. którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:
  • wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub
  • zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej:

Pomoc nie przysługuje do świń:

 1. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
 2. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
 3. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
 4. które producent trzody chlewnej sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Źródło: ARiMR

Powrót