13-03-2018 r.

Nowelizacja ustawy o OZE


Dnia 6 marca br. Rząd przyjął nowelizację ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, której celem jest zagwarantowanie lepszego wypełniania zobowiązań międzynarodowych oraz efektywniejszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Nowa ustawa ma zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych powstałych z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do wytworzenia energii.

Nowa ustawa ma zwiększyć wykorzystanie produktów ubocznych powstałych z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze do wytworzenia energii.

Przepisy prawne oraz nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych w znacznie większym stopniu oddziaływały na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, niż na duże przedsiębiorstwa. Z tego względu, jak wyjaśnia minister Krzysztof Tchórzewski, nowe rozwiązania maja wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, właśnie dlatego przygotowano uproszczone mechanizmy dystrybucji pomocy publicznej dla podmiotów eksploatujących mikro i małe instalacje OZE. Między innymi jednym z warunków dopuszczalności tej pomocy jest wymóg, by pomoc operacyjna została pomniejszona o wszelką otrzymaną uprzednio pomoc inwestycyjną. Celem tego wymogu jest zapewnienie, aby pomoc na jedno przedsięwzięcie – udzielana z różnych źródeł – miała charakter proporcjonalny, tj. była ograniczona do minimum niezbędnego do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia. Celem systemów wsparcia operacyjnego OZE jest stworzenie impulsów do rozwoju technologii wytwarzania, które bez tej pomocy nie rozwinęłyby się. Dzięki wsparciu operacyjnemu realizowany projekt będzie rentowny, czyli zapewni satysfakcjonującą stopę zwrotu.

W przepisach pojawiły się nowe brzmienia definicji t.j. m. in. biomasa, biomasa pochodzenia roślinnego, biopłyny. Ma być również możliwość monitorowania oraz oceny wytwórców energii w małej instalacji OZE. W ustawie dostosowano system aukcyjny w energetyce do potrzeb oraz możliwości małych wytwórców energii.

Nowe mechanizmy wsparcia dla małych wytwórców energii elektrycznej z OZE dla niektórych technologii ma zapewnić im lepsze dopasowanie do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań na rynku energii elektrycznej.

Zmiany zaszły również w mechanizmie rozliczeń, zakup energii elektrycznej niewykorzystanej ma być w gwarantowanej cenie. Według ustawy cena stała zakupu ma stanowić 90% ceny referencyjnej dla danego typu instalacji. Ma być ona waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego kalendarzowego roku.

Sprzedaż do sprzedawcy lub sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda to dwie możliwości sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii przez wytwórców, którzy zakwalifikują się do systemu sprzedaży energii elektrycznej po stałej cenie.

Rozwój biogazowni ma zapewnić lepsze zagospodarowanie odpadów pochodzenia organicznego oraz przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego i życia mieszkańców.

Zmianie uległ również sektor energetyki wiatrowej. Między innymi wprowadzono rozwiązania chroniące mieszkańców oraz właścicieli działek, na których znajdują się elektrownie wiatrowe przed ewentualnymi szkodami. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowej zagwarantowano dzierżawcy przywrócenie działki w stanie niepogorszonym.

Nowelizacja zakłada przywrócenie starych zasad opodatkowania wiatraków. W myśl projektu podatek od nieruchomości będzie liczony jedynie od części budowlanej, tak jak to przewidują przepisy ogólnobudowlane.

Tak więc proponowane przez rząd zmiany maja poprawić byt mikro małych i średnich przedsiębiorstw produkujących OZE, zachęcić poprzez odpowiednią pomoc oraz zmniejszenie dokumentacji do powstawania nowych źródeł produkcji energii.


Opracowanie na podstawie projektu rządowej ustawy „o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” oraz www.farmer.pl

Ewelina Kameduła


Zobacz również:
Zmiany w przyłączeniach mikroinstalacji PV – wielki problem dla rynku!
Zmiany w zasadach przyłączania mikroinstalacji. Będą nowe konsultacje w OSD
Planowane wprowadzenie przepisów ws. falowników

Powrót