21-03-2018 r.

Terenowa Rada Społeczna przy Oddziale Terenowym KOWR
w Poznaniu rozpoczęła działalność


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Poznaniu z dnia 13 marca 2018 r. została powołana Terenowa Rada Społeczna.

Na podstawie zgłoszonych przez organizacje rolnicze wniosków o powołanie ich przedstawicieli do TRS, Wojciech Perczak wręczył nominacje następującym osobom:

W spotkaniu uczestniczyło 13 członków na 15 zgłoszonych. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie wniosków Dyrektora w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, zgłaszanie do Dyrektora wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Radzie. Na pierwszym posiedzeniu, zgodnie z Regulaminem funkcjonowania TRS, dokonano wyboru przewodniczącego Rady, którym został Andrzej Frąckowiak przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wiceprzewodniczącą została Barbara Idczak, również z WIR.

Wielkopolska Izba Rolnicza od chwili powołania Terenowej Rady Społecznej postulowała o wprowadzenie jasnego i przejrzystego regulaminu jej funkcjonowania, aby wykluczyć dowolność w działaniu i subiektywizm ocen analizowanych sytuacji. Dzięki tym staraniom, na początku tego roku Dyrektor Generalny KOWT wydał Zarządzenie o wprowadzeniu Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR. Zdaniem samorządu rolniczego, nie wszystkie zapisy są precyzyjne i uwzględniające postulaty organizacji rolniczych, niemniej jednak jest to pierwszy krok do normalizacji działania TRS.

Biuro WIR

Powrót