27-03-2018 r.

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej szansą dla młodych na lepszy start na rynek pracy


Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w Działaniu 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Od 5 kwietnia 2018 r. rusza nabór wniosków na typ operacji: Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu, w tym:

Umiejętność oraz doświadczenie są niezmiernie ważnymi kryteriami podczas wyboru pracownika przez pracodawcę. Jednakże nie zawsze młody człowiek ma możliwość zdobycia umiejętności technicznych w rzeczywistych warunkach pracy i w kontakcie z nowoczesną technologią. W konsekwencji absolwent szkoły wkracza na rynek pracy jako człowiek młody i niedoświadczony. Celem konkursu jest zachęcenie pracodawców do współpracy ze szkołami, która zaowocuje nowoczesną kadrą dla polskiej gospodarki. Dzięki uzupełnianiu wiedzy i praktyki między szkołą, a zakładem pracy, młodzi ludzie w praktyce nabędą umiejętności i doświadczenie, co w konsekwencji zapewni im udane wejście na rynek pracy.

Projekt jest też szansą dla przyszłych rolników, którzy mogą zapoznać się z współczesną technologią, a w przyszłości z łatwością zmodernizować i zautomatyzować swoje gospodarstwa rolne. Konkurs dotyczy opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w jednej z 32 branż, której dotyczy dany projekt (pełna lista branż dostępna w załączniku na stronie ogłoszeń Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać w elektronicznej formie za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) od 5 kwietnia br. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Beneficjentem projektu mogą zostać przedsiębiorcy, pracodawcy, partnerzy społeczni, samorząd gospodarczy i zawodowy, jednostki naukowe w tym również instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych.

Szczegóły konkursu, jego regulamin oraz wszystkie potrzebne pisma i załączniki dostępne są na stronie.

Ewelina Kameduła

Powrót