28-03-2018 r.

Europejskie Forum Rolnicze


Kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku oraz możliwości wykorzystania innowacji technicznych w produkcji rolnej to tematy, które zdominowały Europejskie Forum Rolnicze, które odbyło się 23-24 marca 2018 r. w Jasionce/k. Rzeszowa. W Forum udział wzięli przedstawiciele samorządu rolniczego: Zarząd KRIR oraz Prezesi i delegacje rolników z Wojewódzkich Izb Rolniczych. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes Piotr Walkowski oraz Członek Zarządu WIR Zbigniew Stajkowski.


W debacie inaugurującej Forum zatytułowanej ,,Nowa perspektywa budżetowa WPR – priorytety, założenia, propozycje zmian’’ wzięli udział Phil Hogan – Komisarz ds. rolnictwa UE, Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stephane Travert – Minister Rolnictwa Francji, Pavel Sekac – Wiceminister Rolnictwa Czech oraz Zsolt Feldman – Zastępca Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier.
Unia Europejska jest obecnie w momencie szczególnym z punktu widzenia polityki rolnej, po Brexicie, po przeglądzie Wspólnej Polityki Rolnej i przed nową perspektywą finansową. W trakcie debaty rozmawiano o tym jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR oraz dyskutowano o nowej perspektywie budżetowej i o kształcie przyszłego budżetu na rolnictwo. Wyzwaniem dla unijnego budżetu będzie znaczne uszczuplenie wpływów ze względu na Brexit. Uczestnicy Forum byli zgodni co do tego, iż nie należy ograniczać środków na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Przedstawiciele rządów Polski, Czech i Węgier zadeklarowali gotowość krajów Grupy Wyszehradzkiej do łożenia wyższej kwoty do wspólnotowego budżetu, zastrzegając jednak, że pozostałe kraje UE solidarnie wypełnią lukę powstałą po Brexicie oraz nastąpi wyrównanie poziomu płatności bezpośrednich.

Europejski Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan podkreślił, że Wspólna Polityka Rolna wymaga gruntownej modernizacji oraz uproszczenia zasad i procedur. Priorytetem WPR 2020-2027 jest również zapewnienie europejskiemu rolnictwu konkurencyjności i opłacalności. Jak podkreślał Komisarz nierozstrzygnięta jest jeszcze kwestia utrzymania odpowiedniego budżetu na rolnictwo oraz wyrównania dopłat miedzy poszczególnymi krajami członkowskimi.
W swoim wystąpieniu Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel podkreślał, że okres przejściowy dla Polski po akcesji do UE zakończył się przed kilkoma laty i nie istnieją już żadne przesłanki ku temu, by polscy rolnicy otrzymywali niższe wsparcie od rolników tzw. starej Unii. Polska jest gotowa do solidarnego uzupełniania budżetu na rolnictwo w kasie UE pod warunkiem równego traktowania polskich rolników, i w tych kwestiach kraje Grupy Wyszehradzkiej i nie tylko mówią jednym głosem – dodał Krzysztof Jurgiel.
Podobnie wypowiedzieli się przedstawiciele Czech i Węgier. Mimo różnych priorytetów Czech, Polski i Węgier wynikających ze specyfiki rolnictwa w poszczególnych krajach, kwestia konwergencji dopłat bezpośrednich jest wspólnym priorytetem.

Zwolennikiem zrównania dopłat bezpośrednich jest również Komisarz Hogan. Jego zdaniem za zachowaniem dotychczasowych zasad i filarów WPR opowiada się także większość krajów członkowskich UE, różne są jednak stanowiska w kwestii uzupełnienia braków w budżecie pod Brexicie. Problem jest o tyle istotny, że z powodu Brexitu po 2020 roku w unijnym budżecie ubędzie 12 mld euro. Phil Hogan zapowiedział, że w maju na forum Rady Europejskiej zaprezentowane zostaną kierunki i ramy nowej WPR. Podkreślił jednocześnie, że w nowej perspektywie znajda się środki na rozwój obszarów wiejskich, pomoc młodym rolnikom i przeciwdziałanie odpływowi z zawodu młodych rolników. Minister rolnictwa Francji Stephane Travert przyznał, że rozumie aspiracje nowych krajów członkowskich i opowiada się za wypracowaniem uzgodnień w kwestii dopłat bezpośrednich na partnerskich zasadach. Podkreślał także, że UE powinna dążyć do zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej oraz uproszczenia polityki rolnej i spójności działań w zakresie ochrony rynku, umów międzynarodowych i bezpieczeństwa.

Rolnicy przysłuchujący się debacie opowiadali się za koniecznością zagwarantowania wszystkim rolnikom Unii równych praw w dostępie do unijnego i światowego rynku. To powinien być priorytet, dopłaty bezpośrednie to nie wszystko, należy zagwarantować rolnikowi rynek zbytu na jego produkty. W sytuacji, kiedy polski rynek zdominowany jest przez zachodnią produkcję, polscy rolnicy często zmuszeni są sprzedawać swoje płody po kosztach. W trakcie dyskusji podniesiono również problem ASF i braku zdecydowanej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Rolnicy zarzucali bezczynność Unii ale również niewystarczające działania ze strony polskiego rządu, co ich zdaniem, doprowadzić może do zapaści w branży trzodziarskiej w Polsce. Kolejny problem to niekontrolowany import zboża z Ukrainy, który uderza w polskich producentów. Obecni na Forum rolnicy stawiali zarzut, że pomoc Ukrainie odbywa się ich kosztem. Komisarz Phil Hogan przyznał, że nie zna bliżej tej sprawy jednak zobowiązał się przyjrzeć problemowi i przedstawić go na unijnym forum.

Drugi dzień Forum poświęcony był nowym technologiom i roli innowacji w produkcji rolniczej. Z udziałem przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki oraz nauki odbyło się szereg paneli dyskusyjnych dotyczących chociażby wykorzystania biogazu rolniczego, zarzadzania azotem, technik nawożenia roślin czy korzystania z nowoczesnych instrumentów finansowych i ubezpieczeń w rolnictwie.

Forum towarzyszyła ekspozycja nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa, swoje produkty i usługi przedstawili m.in. dostawcy nasion rolniczych, hodowcy bydła i trzody, dostawcy usług i sprzętu dla rolnictwa a także firmy z sektora finansów i ubezpieczeń.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Dzisiejsze Forum jest rozwinięciem formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 w Jasionce k. Rzeszowa. Forum odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym Forum jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Opracowanie Katarzyna Strzyż
Zdjęcie KRIR

Powrót