10-04-2018 r.

Porozumienie samorządów


W ramach zintensyfikowania wspólnej realizacji zadań ujętych m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z propozycją podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Wielkopolską Izbą Rolniczą, jako ustawowym samorządem rolniczym. Do podpisania tego porozumienia doszło w piątek 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie UMWW.


Podpisane porozumienie dotyczy:

  1. wsparcia działań na rzecz zwiększenia samowystarczalności żywnościowej regionu,
  2. poprawy przetwórstwa rolno-spożywczego,
  3. poprawy dostępności do rynków zbytu,
  4. promowania inwestycji umożliwiających wzrost wydajności i efektywności produkcji rolno-spożywczej,
  5. restrukturyzacji i unowocześnienia gospodarstw rolnych,
  6. wspierania działań rolno-środowiskowo-klimatycznych na obszarach cennych przyrodniczo i krajobrazowo,
  7. różnicowania działalności rolniczej,
  8. modernizacji obszarów wiejskich.

Strony ustaliły główne kierunki współpracy poprzez:

Podpisane porozumienie ma na celu rzeczywiste włączenie samorządu rolniczego do realizacji strategii rozwoju województwa wielkopolskiego i rozwoju obszarów wiejskich do 2020 roku, a także strategii na kolejne okresy programowania. Ponieważ oba samorządy funkcjonują na tym samym obszarze, ich działalność w wielu aspektach dotyczy tej samej grupy beneficjentów, powstała wola ściślejszej współpracy w rozwiązywaniu trudnych problemów gospodarczych oraz kształtowaniu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Wielkopolsce.


Ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego porozumienie podpisał Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, w imieniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Prezes Piotr Walkowski i Dyrektor Grzegorz Wysocki.

Biuro WIR

Powrót