20-04-2018 r.

Sołtysi mówią: nie chcemy szacować szkód łowieckich


W dniu 19 kwietnia br. w Kostrzynie Wielkopolskim Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Poznańskiego zorganizowało spotkanie poświęcone nowemu prawu łowieckiemu. Do dyskusji zaproszono również Wielkopolską Izbę Rolniczą, Lasy Państwowe oraz Polski Związek Łowiecki. Spotkanie otworzył i poprowadził Zbigniew Tomaszewski – Przewodniczący Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego powiatu poznańskiego.
Burmistrz Kostrzyna Wlkp. - Szymon Matysek udzielił gościny uczestnikom spotkania. Burmistrz podzielił się z sołtysami swoimi obawami co do realizacji nowych zadań, w związku z wejściem w życie nowego Prawa Łowieckiego.

Zgodnie z nowymi przepisami to Sołtysi mają być członkami komisji szacujących szkody łowieckie, mają im przewodniczyć, sporządzać protokoły. Zdecydowana większość sołtysów przeciwstawia się tym zapisom. Sołtysi nie chcą szacować szkód łowieckich. Ich zdaniem może to rodzić konflikty. Sołtys reprezentuje swoich mieszkańców, ich interesy i może być nieobiektywny w ocenie szkód. Po za tym nie ma doświadczenia w takiej pracy. Sołtysi obawiają się również skłócenia mieszkańców i negatywnego nastawienia do nich w sytuacjach konfliktowych.
Jarosław Maciejewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego stwierdził: Musimy mówić jednym głosem, musimy wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie.

Obecny na spotkaniu Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wprowadził zebranych w tematykę spotkania. Przedstawił aktualny stan prawny nowej ustawy Prawo Łowieckie w kwestiach procedur szacowania szkód łowieckich. Przymierzano się do znowelizowania przepisów prawa łowieckiego przez ponad dwa lata. Pojawiały się różne propozycje co do szacowania szkód łowieckich, wymieniano przedstawicieli wojewody, Lasów Państwowych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uchwalona przez Sejm ustawa wprowadza jednak zaskakujące rozwiązania.

Zbigniew Zieliński – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu zwrócił uwagę na czas wprowadzenia ustawy w życie, która zdaniem Pana Przewodniczącego powinna zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. Byłby wtedy czas na doprecyzowujące zapisy w przepisach wykonawczych i ewentualne zmiany w samej ustawie. Obecnie nie ma przepisów wykonawczych, a ustawa już obowiązuje. Stwarza to wiele problemów i nieporozumień a także wątpliwości wynikających z nieprecyzyjnych zapisów ustawy.
Brać myśliwska w kraju to 125 tys. myśliwych 49 okręgów i 2,5 tys. kół łowieckich. Do tej pory myśliwi szacowali szkody łowieckie społecznie. Zgodnie z prawem to Skarb Państwa jest właścicielem zwierząt dziko żyjących, a nie PZŁ. To Państwo powinno wziąć odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta – podkreślił Z. Zieliński.
Obecni na spotkaniu Sołtysi powiedzieli, że przepisy tego aktu prawnego tworzone były na kolanie. Wiele zapisów jest nieprzemyślanych, wręcz nieodpowiedzialnych – krzyczeli Sołtysi.

Zgodnie z ustawą osoby szacujące szkody mają być przeszkolone. Jednak nie określono zasad finansowania szkoleń. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu na chwilę obecną może przeszkolić 200-250 osób, tj. zaledwie po jednym przedstawicielu z gminy. Jest to kropla, wobec zapotrzebowania w Wielkopolsce na przeszkolenie co najmniej 4 tys. osób.

Sołtysi podkreślali, że nikt z nimi nie konsultował tej ustawy. Poza tym zgodnie z prawem Sołtys nie jest etatowym pracownikiem, tylko organem pomocniczym. Jest jeszcze jedna sprawa, na którą sołtysi zwrócili uwagę – kadencyjność. Osoba pełniąca funkcję Sołtysa nie musi zostać ponownie wybrana. Co będzie rodziło kolejne koszty. Po za tym wśród sołtysów jest mało rolników. Większość z nich pracuje zawodowo i nie są dyspozycyjni, bo mają obowiązki zawodowe.
W przepisach w pierwszym szacowaniu pomięto w ogóle przedstawicieli izb rolniczych, którzy mają doświadczenie w szacowaniu i są rolnikami, a więc mają wiedzę technologiczną co do sposobu i technologii uprawy oraz kosztów.

Na koniec spotkania Prezes Piotr Walkowski przekazał zebranym informację, że Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim oraz Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosławem Maciejewskim organizują wspólną konferencję z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i zainteresowanych stron: PZŁ, nadleśnictw, przedstawicieli gmin i sołtysów oraz delegatów WIR. Spotkanie odbędzie się w dniu 11 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Marta Ceglarek

Powrót