26-04-2018 r.

Walne Zgromadzenie WIR na Krajnie


Pierwsze w tym roku obrady Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyły się 25 kwietnia w Brzostowie, w gminie Miasteczko Krajeńskie (powiat pilski), na terenie historycznej Krajny. Obrady poprzedziły: msza święta w intencji śp. Michała Drzymały, śp. Ks. Bolesława Domańskiego i śp. Konrada Gryni oraz konferencja historyczna pt. "Walka o utrzymanie polskości w zaborze pruskim – Michał Drzymała i ks. Bolesław Domański". Wydarzenia te wpisują się w cykl uroczystości organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pn. "Wielkopolskie drogi do wolności".


Walne Zgromadzenie rozpoczęło się od wyboru przewodniczącego i sekretarza obrad. Funkcję przewodniczącego powierzono Wiceprezesowi Bogdanowi Flemingowi, który sprawnie poprowadził obrady, natomiast sekretarzem został Piotr Maj – Przewodniczący RP w Pile. Następnie po przyjęciu porządku obrad oraz ukonstytuowaniu się Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków przystąpiono do dalszych obrad.

Uczestnicy obrad zapoznali się ze sprawozdaniem z zaawansowania prac Komisji ds. zakupu lokalu na potrzeby Biura Wojewódzkiego WIR. Przedstawił je przewodniczący tej komisji Marek Pańczyk. Dyskusja nad zakupem nieruchomości na siedzibę WIR toczy się od ubiegłego roku. Komisja przeanalizowała kilka potencjalnych ofert, jednak w dalszym ciągu trwają poszukiwania godnej siedziby dla Biura Wojewódzkiego WIR. Delegaci przyjęli propozycję Zarządu o zorganizowaniu w dniu 11 maja br. Komisji Koordynacyjnej celem głębszej analizy tej sprawy.


Delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapoznani zostali z informacją o sposobie realizacji wniosków z ostatniego posiedzenia WZ w dniu 29.11.2017 r. oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu WIR z ostatnich pięciu miesięcy. Następnie przystąpiono do omówienia wniosków zgłoszonych przez poszczególne rady powiatowe.

Najwięcej winsoków dotyczyło walki z ASF i konieczności wywiązania się z wymogów bioasekuracji. Rady Powiatowe zwracały się o interwencje w następujących kwestiach:Pozostałe wnioski dotyczyły m.in. następujących zagadnień:

Efektem pracy merytorycznej delegatów WZ było przyjęcie łącznie 18 wniosków do dalszej realizacji przez Zarząd WIR.


Po przegłosowaniu wniosków Rad Powiatowych, uczestnicy obrad przyjęli sprawozdanie Zarządu WIR z działalności statutowej i finansowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2017 rok. Następnie, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi WIR absolutorium, przystąpiono do dyskusji i głosowania, w wyniku którego Zarząd WIR uzyskał jednogłośnie absolutorium za ostatni rok działalności. We wniosku o udzielenie absolutorium, Komisja Rewizyjna podkreśliła m.in., że:

Następnie Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w II półroczu 2017 roku oraz przyjęło uchwałę upoważniającą do przystąpienia przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w charakterze członka wspierającego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Polski Rolnik – Polska Wieś" z siedzibą w Poznaniu.


W kolejnej części obrad Walne Zgromadzenie, w reakcji na bieżąca sytuację w rolnictwie, przyjęło sześć stanowisk w sprawie:

W końcowej części obrad Prezes Spółki ROL-WIR Sp. z o.o. Paweł Bydałek przedstawił informację o działalności spółki w 2017 roku oraz omówił plany działań na rok bieżący.


W trakcie dyskusji w wolnych głosach i wnioskach delegaci podjęli temat nowelizacji ustawy o izbach rolniczych. Duże emocje wzbudził temat nowelizacji Prawa łowieckiego. Jarosław Maciejewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zaprezentował stanowisko sołtysów w sprawie włączenia ich w proces szacowania szkód łowieckich. W toku dyskusji delegaci poparli stanowisko sołtysów, którzy nie posiadają wystarczających sił i środków oraz wiedzy do szacowania szkód łowieckich.


Żegnając gościnną ziemię krajeńską, delegatom na długo zapadną w pamięci: homilia księdza proboszcza Błażeja Kownackiego, grób bohatera narodowego Michała Drzymały wyniesiony wysoko na krajeńskim cmentarzu, wykłady regionalisty Jerzego Jelonka i dr hab. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek oraz ciekawy krajobraz rolniczy tych terenów.

Stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Opracowanie: Biuro WIR

Powrót