24-05-2018 r.

Szansa dla małych gospodarstw po raz drugi


W ostatnich dniach ARiMR ogłosiła ponowny nabór wniosków na operacje typu: ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw”. To wsparcie dla małych gospodarstw o standardowej produkcji nie przekraczającej 10 tys. euro, które potrzebują środków na zwiększenie swej dochodowości. Wsparcie wynosi 60 tys. zł i wypłacane jest w dwu ratach: pierwsza wynosi 48 tys., druga 12 tys. zł. Największą nowością jest skrócenie czasu podlegania ubezpieczeniu KRUS z 24 do 2 miesięcy!

Warunkiem pozyskania premii jest złożenie w OR ARiMR w terminie między 18 czerwca, a 17 lipca br. wniosku wraz z biznesplanem, w którym rolnik wykaże, w jaki sposób rozwinie swe gospodarstwo, tak, aby jego dochodowość przekroczyła granicę 10 tys. Euro. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie wysoko punktowanych upraw (np.: warzywa, kwiaty, także pod osłonami, sady itp.) lub rozwój hodowli zwierząt. Jeśli będą to nowe dla tego gospodarstwa odmiany i gatunki wówczas rolnik otrzyma za te innowacje 2 punkty. Gospodarstwo może też powiększyć swój areał, jednak należy tu pamiętać o ostrożności z dzierżawami, gdyż w roku docelowym powierzchnia gruntów własnych, (także będących w użytkowaniu wieczystym lub dzierżawionych z JST) musi stanowić co najmniej 70 % całej powierzchni gospodarstwa.

Konieczne będzie zdobycie minimum 7 punktów rankingowych. Punkty przysługują też m.in. za : wiek ( do 40 lat ) – 1 pkt, ubezpieczenie w KRUS powyżej 12 mies. – 2 pkt, znaczące zwiększenie docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa itp.

Pierwszą ratę rolnik musi przeznaczyć na trwałe elementy gospodarstwa. Mogą to być niezbędne do rozwoju maszyny i urządzenia, budowa lub remont budynków do produkcji. Jeśli znajdują się one w załączniku do rozporządzenia jako inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatu przyznawane są kolejne punkty. Możliwe jest przeznaczenie środków na zakup ziemi, jednak taka inwestycja nie jest punktowana.

Druga rata może zostać przeznaczona na środki obrotowe takie jak: paliwa, nawozy, środki ochrony roślin itp. Pomocy nie można przeznaczyć na działalność w zakresie prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, oraz prowadzenia niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Program ten zwany niekiedy programem dla gospodarstw niskotowarowych ma na celu umożliwienie rozwoju małym gospodarstwom. W poprzednim naborze złożono 10960 wniosków, co stanowi 17,37 % limitu. Pozostało zatem jeszcze w tym działaniu sporo niewykorzystanych środków.

(-) Elżbieta Bryl
WIR Konin

Powrót