25-05-2018 r.

Wspólnie przeciwko ASF


Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w związku z sytuacją w kraju dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń oraz działaniami zapobiegawczymi przed rozprzestrzenianiem się choroby w kraju, zwołał w dniu 18 maja br. spotkanie, na które zaproszeni zostali Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele Zarządów Okręgowych PZŁ z Wielkopolski.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska odnoszącego się do konieczności wprowadzenia intensywnych, wspólnych działań przeciwko ASF. Zdaniem zebranych istnieje konieczność wprowadzenia odstrzału sanitarnego na terenie północnej i centralnej Wielkopolski. Wprowadzenie tego działania nie jest jednak spowodowane zagrożeniem braku osiągnięcia stanu populacji dzika na poziomie 0,1 szt/km² przez myśliwych, a wsparciem dla nich. Dotychczasowe działania wszystkich kół łowieckich w naszym województwie przynoszą wymierne efekty i nie ma obaw, co do osiągniecia wskazanego pułapu populacji dzika. Tylko na terenie działania Zarządu Okręgowego w Pile w miesiącu kwietniu pozyskano 1000 szt. dzików, a zaangażowanie myśliwych w redukcję pogłowia dzika jest bardzo duże. Na terenie południowej Wielkopolski, zgodnie z deklaracjami przedstawicieli PZŁ, dzika praktycznie nie ma. Został on radykalnie ograniczony na tym terenie. Potwierdzają to również sygnały, jakie napływają do wielkopolskiego samorządu rolniczego od rolników, którzy z zadowoleniem przyjmują taki stan rzeczy. Niemniej jednak WIR stoi na stanowisku, że poziom 0,1 dzika na km² w całym województwie trzeba osiągnąć w jak najkrótszym terminie. Skierowano również podziękowani w stronę myśliwych za działania w tym zakresie.

Środowisko myśliwych zdaje sobie sprawę z konieczności ograniczenia populacji dzika, gdyż na wskazanym w specustawie poziomie, pomór ma bardzo małe tendencje do rozprzestrzeniania. Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnioskował o wydłużenie terminu odstrzału sanitarnego, co pozwoli z jednej strony rolnikom na spokojny zbiór plonów z pól, a z drugiej strony myśliwym umożliwi łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonanie polowania na ścierniskach, a w konsekwencji szybsze osiągnięcie zamierzonego celu zmniejszenia populacji. Wiadomym jest, że redukcji populacji dzika nie osiągnie się z dnia na dzień i jest to proces czasochłonny, na co wskazywali wszyscy zebrani. Każda ze stron reprezentuje interesy swoich członków, które mogą się różnić, jednakże w obliczu zagrożenia jakim jest ASF to kompromis i dialog są podstawą działania, na co wskazywał wspólny głos przedstawicieli rolników i myśliwych.

Wspólnie zdecydowano o konieczności wprowadzenia odstrzału sanitarnego wzdłuż autostrady A2, tak aby dzika jak najdalej „odsunąć” od autostrady. Pasy wzdłuż tych dróg są najsłabszym punktem w ochronie Wielkopolski przed ASF, ze względu na bardzo duże natężenie ruchu, pozostawianie resztek pożywienia z różnych regionów kraju, które mogą stać się przyczyną zawleczenia wirusa do Wielkopolski. Takie przypadki odnotowano w Czechach i na Węgrzech, a więc istnieje realne zagrożenie wystąpienia tego wirusa w okolicy autostrady na naszym terenie. W związku z powyższym na tym obszarze należy bezwzględnie wprowadzić odstrzał sanitarny. W ostatnim czasie Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo w sprawie możliwości czasowego zamknięcia przejść dla zwierząt wzdłuż tych dróg. Jednakże w opinii zarządców autostrady jest to technicznie niewykonalne, a jak zauważyli przedstawiciele PZŁ z przejść dla zwierząt korzysta głównie zwierzyna płowa.

Sławomir Jaroszewicz Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Pile poprosił o wsparcie w działaniach związanych z działalnością wilków. Ich aktywność szczególnie w rejonie pilskim jest bardzo duża i powoduje straty w liczebności zwierzyny. Zdaniem wszystkich przedstawicieli PZŁ obecnych na spotkaniu liczebność wilka jest niedoszacowana. Na chwilę obecną stanowią one zagrożenie również dla ludzi i gospodarstw rolnych. Mogą przyczynić się również do rozprzestrzenienia wirusa ASF, ze względu na zdolności do pokonywania przez wilka nawet 100 km dziennie.

Uczestnicy spotkania jednogłośnie poparli konieczność prowadzenie ciągłych działań informacyjnych zwiększających świadomość myśliwych oraz hodowców trzody chlewnej w zakresie bioasekuracji.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót