30-05-2018 r.

Rocznica wyborów do izb rolniczych


Trzy lata temu, w niedzielę 31 maja 2015 roku odbyły się ostatnie wybory do izb rolniczych. Obecnie trwa V kadencja samorządu rolniczego. Przy tej okazji przypomnijmy sobie nieco na temat izbowej procedury wyborczej.

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 ze zm.). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom. Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:

Kadencja Walnego Zgromadzenia Izby trwa 4 lata. Po jej upływnie Krajowa Rada Izb Rolniczych wyznacza termin kolejnych wyborów.
Wybory do Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która – na swym pierwszym posiedzeniu – wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, które będzie pracować przez kolejne 4 lata. Z kolej Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego składu: Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz komisje problemowe.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.
Już za rok odbędą się kolejne wybory do samorządu rolniczego. Warto ten czas wykorzystać po to, by przemyśleć swoje kandydowanie do struktur samorządu rolniczego lub też poszukać jak najlepszych kandydatów, którzy będą nas później godnie reprezentować.

Oryginalna ulotka wyborcza z 2015 roku.

Opracowanie: G. Wysocki

Powrót