„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół – promocja lokalnego produktu”, „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”
mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich
informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Program Operacyjny na lata 2018-2019.

Przewidywany wynik operacji: upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

15-05-2018 r.

Na terenie powiatu grodziskiego i powiatów ościennych znajduje się bardzo dużo producentów i przetwórców pieczarek. Mimo corocznie odbywającej się w Wielichowie imprezy o nazwie „Święto Pieczarki” brakuje współpracy pomiędzy mieszkańcami powiatu, a producentami i przetwórcami pieczarek, w związku z tym zaistniała potrzeba stworzenia platformy współpracy między tymi podmiotami. W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z Partnerami realizuje projekt w ramach, którego organizowana jest konferencja pn. „Pieczarka – od producenta, aż po stół”, której celem jest wsparcie wiedzy i innowacji dotyczących szeroko rozumianej uprawy pieczarek. Konferencja będzie doskonałą okazją do zjednoczenia producentów, przetwórców, Stowarzyszeń KGW oraz promocji powiatu grodziskiego i powiatów ościennych. Dodatkowo orgaznizowany jest „Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” skierowany do lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem jest promocja walorów dietetycznych i kulinarnych pieczarek.

Organizator: Wielkopolska Izba Rolnicza

Partnerzy Projektu:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 • Stowarzyszenie KGW w Wielichowie
 • Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader

29-05-2018 r.

W dniu 27 maja br. w Wielichowie (powiat grodziski) odbyła się konferencja pn. „Pieczarka – od produkcji, aż po stół” skierowana do producentów pieczarek, przedstawicieli szeroko rozumianej branży pieczarkowej oraz członkiń Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich. Konferencja wpisywała się projekt realizowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą mający na celu wsparcie wiedzy i innowacji dotyczących uprawy pieczarek oraz promocję pieczarki wśród konsumentów.


Tematyka konferencji, w której wzięło udział 120 osób, dotyczyła zagadnień związanych z technologią uprawy i etapami produkcji pieczarek, zwalczania chorób i szkodników pieczarek oraz innowacjami w ich uprawie. Dużo miejsca poświecono również promocji pieczarek w kontekście ich walorów smakowych i dietetycznych oraz wykorzystaniu pieczarki w kulinariach.


Konferencja była okazją do nawiązania współpracy między podmiotami działającymi w branży pieczarkowej, zarówno producentów jak i przetwórców i dystrybutorów. Uczestnicy spotkania podkreślali jak ważne w ich branży jest popularyzacja spożycia pieczarki wśród konsumentów. Stad też ich duże zainteresowanie inicjatywami takimi np. Święto Pieczarki, które co roku odbywa się w Wielichowie oraz towarzyszące mu konkursy kulinarne.

Równoległym elementem projektu był Konkurs „na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” skierowany do lokalnych Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem była promocja walorów dietetycznych i kulinarnych pieczarek.


Panie przygotowały potrawy z wykorzystaniem pieczarek, którymi zostali poczęstowani uczestnicy konferencji.


Partnerami projektu było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie KGW w Wielichowie oraz Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader.

11-06-2018 r.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Wielkopolska Izba Rolnicza - Partner KSOW informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Pieczarka – od produkcji, aż po stół” promocja lokalnego produktu, Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 12 153,24 zł. Operacja mająca na celu przekazanie producentom i przetwórcom pieczarek oraz paniom ze Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich informacji z zakresu innowacji w uprawie pieczarek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • organizacja konferencji dla 120 uczestników,
 • organizacja „Konkursu na najsmaczniejszą potrawę z pieczarki” dla Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich,
 • upowszechnienie wiedzy z zakresu innowacyjnej uprawy i wykorzystania kulinarnego pieczarek.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

04-09-2018 r.

KLAUZULE INFORMACYJNE:

I. Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Wielkopolska Izba Rolnicza z siedzibą w Poznaniu, ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.
 2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@wir.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Wielkopolska Izba Rolnicza ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań.
 3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: sekretariat@wir.org.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2.
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu uzyskania refundacji kosztów poniesionych z tytułu operacji realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w województwie wielkopolskim.

II. Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem pomocy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 w celach takich jak:
  1. rozpatrzenia wniosku o wybór operacji;
  2. zawarcia umowy na realizację operacji;
  3. rozliczenia przyznanej pomocy;
  4. rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  5. zawarcia umowy o przyznaniu pomocy technicznej;
  6. rozliczenia wniosku o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  7. monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji;
  8. statystycznych;
  9. archiwizacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. rozliczenia wniosku o płatność pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
  2. monitorowania i sprawozdawczości oraz ewaluacji;
  3. archiwizacji.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania pomocy w tym uczestnictwa w ww. wydarzeniach.
 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Państwa dane osobowe będą ujawniane ubezpieczycielowi oraz podmiotom dokonującym badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020.
 10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.
 11. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 12. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.12 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U z 2017 poz. 2115).

III. Przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa.
 2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa.
 3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2.
 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. A) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).
 5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz.U. z 2017 poz. 2115).

IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)

 1. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 2. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.
 3. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679.
 5. W przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powrót