18-06-2018 r.

Konferencja pt. „Odnawialne źródła energii
w Wielkopolsce – szanse i zagrożenia”


15 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno – Sportowym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu odbyła się ostatnia konferencja z cyklu ,,Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii”.


Organizatorami konferencji był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią oraz Wielkopolska Izba Rolnicza i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.


Wśród prelegentów byli m.in.: poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Prezes WAZE Andrzej Bobrowski. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes Piotr Walkowski oraz delegaci Rad Powiatowych WIR z Południowej Wielkopolski.

Spotkanie otworzył Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, który mówił o poprawie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Przytoczył założenia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, który zakłada szereg działań mających na celu przyspieszenie przejścia na czystą energię.


Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb mówił o wspólnej odpowiedzialności państw członkowskich za jakość powietrza i przemyślanym korzystaniu z zasobów środowiska. Następnie prelekcje pt. „Problem niskiej emisji w Wielkopolsce” przedstawił Stefan Pawlak z Wielkopolskiej Agencji Zarzadzania Energią. Omówił negatywny wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka oraz normy obowiązujące w tym zakresie. Z uwagi na przekroczenia dobowych i rocznych norm zanieczyszczeń powietrza w Polsce w latach 2007 – 2015, nasz kraj zobligowany jest jak najszybciej podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, stąd realizowane są programy: „Smog Stop” oraz „Czyste Powietrze”.

W Wielkopolsce od 2018 roku obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. Zgodnie z ich założeniami w instalacjach zakazuje się stosowania:

Uchwały antysmogowe określają również wymagania, jakie spełniać mają instalacje:

Kotły zainstalowane przed 1 maja 2018 roku, które nie spełniają wymogów będą musiały zostać wymienione. Określone zostały dwa terminy: do 2024 roku w przypadku kotłów bezklasowych oraz do 2028 roku kotły spełniające normy 3 i 4 klasy.


Ostatnia prelekcja dotyczyła innowacyjnych technologii biogazowych wykorzystywanych w rolnictwie i gospodarce komunalnej. Przedstawił ją Prezes WAZE Andrzej Bobrowski. Biogazownie są stabilnym źródłem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, które rozwiązują problem zagospodarowania odpadów organicznych. Prezes Bobrowski przedstawił koncepcję biogazowni komunalnej, która może być zlokalizowana na terenach zurbanizowanych oraz biogazowni rolniczej. Rozwiązania te poparte zostały przykładami działających już biogazowni w województwie lubuskim (gmina Gubin) oraz i warmińsko – mazurskim (wieś Upałty, niedaleko Giżycka).

Spotkanie w Kaliszu zamknęło cykl Konferencji, które odbywały się w ostatnich tygodniach w Wielkopolsce. Podobne konferencje odbyły się w Lesznie, Pile, Koninie i Gnieźnie.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż

Powrót