18-06-2018 r.

Kosztowne wymogi dla hodowców


Jak wynika z ostatniego projektu „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” z czerwca 2018 r. – płyty i zbiorniki na gnojówkę i gnojowicę będą obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich.


Skutkiem takiego zapisu jest znaczny wzrost kosztów, jakie resort rolnictwa przewidywał na dostosowanie rolników do zmienionej ustawy Prawo Wodne. Kwota ta wzrosła z 754,7 mln zł do 1.300,5 mln zł (1.181 mln zł na płyty i zbiorniki + 119,5 mln zł na przechowywanie kiszonek). Wcześniejsza kwota planowana była dla rolników posiadających większe gospodarstwa. Jednak KE zakwestionowała zwolnienie z programu azotanowego małych gospodarstw (posiadających do 10 ha albo posiadających do 10 DJP sztuk zwierząt).

Zatem wszyscy rolnicy w Polsce, którzy posiadają zwierzęta zmuszeni będą dostosować swoje gospodarstwa do nowych wymogów m.in. w zakresie wybudowania płyt do składowania obornika oraz zbiorników na płynne nawozy naturalne oraz silosów na pasze soczyste. Powierzchnia płyt obornikowych musi wystarczyć na przechowywanie obornika przez 5 miesięcy, natomiast pojemność zbiorników na nawozy płynne musi umożliwić ich przechowywanie przez okres 6 miesięcy.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że pomocą dla rolników w spełnieniu tych wymagań będą środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. W programie tym zaplanowano działanie „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, w ramach którego można będzie uzyskać dofinansowanie, m.in. na doposażenie gospodarstw w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub pasz soczystych. Jak wynika z harmonogramu planowanych do końca br. naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 nabór na to działanie odbędzie się w grudniu 2018 r.

Pomoc polega na refundacji części kosztów kwalifikowalnych. W dotychczasowym programie poziom refundacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych (60% w przypadku młodych rolników). Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Inną formą pomocy rolnikom na OSN jest Pakiet 2 Programu Rolno-środowiskowo-klimatycznego. W ramach tego programu rolnicy mogą otrzymać wsparcie w wysokości 650 zł/ha na zasiew poplonu, który musi pozostać na polu w okresie miedzy 15 września a 1 marca roku następnego. Zadaniem tego programu jest ochrona gleby i wody przed erozją wodną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami.

Opracowanie: Elżbieta Bryl

Powrót