12-07-2018 r.

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa


9 lipca miało miejsce spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczył Prezes Piotr Walkowski. Było to pierwsze spotkanie powołanego w czerwcu ministra z przedstawicielami samorządu rolniczego.

Spotkanie

W trakcie spotkania Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił założenia planu działań na rzecz poprawy funkcjonowania polskiego rolnictwa. Zmiany, które zaproponuje ministerstwo mają wpłynąć na poprawę opłacalności produkcji rolniczej. Jak podkreślał Minister Rolnicy powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie, pozwalające na utrzymywanie gospodarstwa z produkcji. Wsparcie ze środków unijnych i krajowych powinno być jedynie uzupełnieniem dochodów.

Minister zapowiedział podjęcie działań zmierzających do udrożnienie dostępu do rynku oraz zintensyfikowania działań mających na celu znalezienie nowych rynków zbytu dla polskich produktów rolnych. W tym zakresie zakładana jest współpraca z polskimi ambasadami m.in. poprzez zatrudnienie radców rolnych w tychże placówkach. Minister Ardanowski zakłada również podjęcie działań na rzecz usprawnienia współpracy między rolnikami a firmami przetwórczymi.

SpotkanieSpotkanie

Podczas spotkania poruszono również problem ASF oraz suszy, która dotknęła niemal cały kraj. Minister zobowiązał samorząd rolniczy do współpracy w ramach akcji informacyjnych dotyczących bioasekuracji i zwalczania ASF. Poinformował również, że będzie się starał o zgodę Komisji Europejskiej na możliwość wprowadzenia na rynek mięsa zdrowych świń z terenów objętych restrykcjami w związku z zagrożeniem ASF. W kwestiach związanych z klęską suszy szef resortu rolnictwa podkreślał, że podstawą do wypłaty ewentualnych rekompensat będą protokoły szacowania strat. Minister poinformował również, że trwają prace nad nowym systemem szacowania strat w rolnictwie. Ma być on oparty na zdjęciach satelitarnych, bez potrzeby wizyty komisji na polach, poza sytuacjami szczególnie skomplikowanymi. W obliczu intensyfikacji niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które powodują straty w rolnictwie, niezwykle istotnym jest upowszechnienie ubezpieczeń rolniczych. Minister zwrócił uwagę na konieczność wypracowania przepisów, które wprowadzą powszechne ubezpieczenia w produkcji rolnej. Przedstawiciele izb rolniczych wskazywali na niesprawiedliwość przepisów dotyczących wsparcia dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk, które w praktyce wykluczają z ubiegania się o pomoc producentów rolnych prowadzących hodowle. W trakcie spotkania omawiano również problemy związane z szacowaniem szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną oraz zatrudnianiem pracowników do prac sezonowych.

Podsumowując spotkanie Minister Ardanowski zapowiedział zacieśnienie współpracy z organizacjami rolniczymi, przede wszystkim z izbami rolniczymi, które reprezentują wszystkich rolników. Minister zapowiedział również organizację cyklicznych spotkań z przedstawicielami samorządu rolniczego w celu wypracowywania rozwiązań korzystnych dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolnego.

Katarzyna Strzyż
Foto: KRIR

Powrót