16-07-2018 r.

Wielkopolscy producenci trzody na konferencji w sprawie ASF z nowym ministrem rolnictwa


Reprezentanci zrzeszeń rolniczych, służb weterynaryjnych, szkół rolniczych wzięli udział w Konferencji „Afrykański pomór świń – aktualne dane epidemiologiczne i administracyjne, bioasekuracja – podstawą ochrony stad hodowlanych”, która odbyła się dnia 12 lipca br. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach. Z środowiskiem rolniczym spotkał się Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, wiceministrowie rolnictwa Szymon Giżyński i Rafał Romanowski oraz Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele z Wielkopolski: Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Grzegorz Majchrzak oraz hodowca trzody Pan Narcyz Perz.

Podczas wystąpienia minister Krzysztof Ardanowski podkreślił, że w walce z ASF będą kontynuowane dotychczas prowadzone działania, a także zostaną podjęte nowe czynności mające na celu maksymalne ograniczenie rozszerzania się wirusa na terenie Polski. W jego zamierzeniach jest utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Wyjaśnił także, że resort rolnictwa będzie dążył do ograniczenia populacji dzików. Do tej pory opinie naukowców odnośnie odstrzału dzików na terenie, gdzie występuje ASF były niejednoznaczne, obecnie Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ma wydać jeszcze w 2018 r. raport z którego wynika, że nawet gęstość 0,1 dzika na km2 nie zapewnia ograniczenia tempa szerzenia się wirusa ASF. Minister zapowiedział, że chce współpracować z Polskim Związkiem Łowieckim w maksymalnej depopulacji dzików na obszarach ASF. Ze strony Państwa myśliwi mogą liczyć na pomoc w postaci dofinansowania do zakupu naboi, zakupu dodatkowych chłodni do przechowywania tusz dzików oraz wsparcie finansowe w postaci dopłaty do odstrzelonych zwierząt. Zapowiedział również, że jeżeli nie będzie woli współpracy ze strony PZŁ, ministerstwo rozważy powołanie konkurencyjnej instytucji.

Drugim priorytetem w walce z ASF nowego ministra rolnictwa jest poprawa efektywności Inspekcji Weterynaryjnej. Cel ten osiągnięty zostanie między innymi poprzez wsparcie finansowe PIW. Zdaniem Krzysztofa Ardanowskiego żaden rolnik nie może obawiać się, że zawożąc próbkę do badań zawlecze wirusa do swojego gospodarstwa.

Trzecim aspektem zmagań z wirusem jest świadomość rolników, a także konsumentów. Bez aktywnego udziału rolników choroba nigdy nie zostanie opanowana. Dlatego kampania informacyjna nt. ASF zostanie rozszerzona, tak by dotrzeć do jak największego grona osób. Istnieje jednak grupa osób, dla których utrzymywanie trzody jest dodatkowym źródłem dochodu. Działania podejmowane przez rząd, są przez nich odbierane jako wymyślne restrykcje, skierowane przeciwko nim. Zaproponowane przez rząd rekompensaty za tymczasowe nieutrzymywanie świń są dla tych osób niewystarczające, pomimo, że dochód uzyskiwany z wyprodukowania kilku zwierząt jest przez nich znikomy. Minister podkreślił, że rekompensaty nie służą uzyskaniu dodatkowego źródła dochodu za nic nierobienie.

Minister rolnictwa zadeklarował, że będzie prowadził negocjacje z przedstawicielami władz Komisji Europejskiej w celu większego wsparcia w walce z ASF ze strony Unii Europejskiej. Potrzebna jest także intensyfikacja współpracy z krajami sąsiednimi, które również borykają się z ASF.

Drugim prelegentem konferencji był Krzysztof Niemczuk Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Przybliżył on najważniejsze praktyczne dane o chorobie, przedstawił perspektywy powstania szczepionki przeciwko ASF. Państwowy Instytut w Puławach współpracuje z naukowcami z całego świata nad możliwościami opracowania takiej szczepionki. Zaprezentował także wykład nt. znaczenia oraz zasad bioasekuracji gospodarstw.

Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski wygłosił prelekcję nt. administracyjnych metod zwalczania ASF w Polsce. Jak podkreślił świadomość obywateli jest niezwykle ważna w ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Polski, a także ograniczeniu strat wynikających z jego występowania. Potworne w skutkach są podawane przez media nieprawdziwe informacje nt. sprzedaży mięsa zakażonego na obszarze całego kraju. Mięso świń ze stref objętych restrykcjami jest szczegółowo przebadane pod kątem ASF, a zanim trafi do odbiorów musi być najpierw przetworzone. Obawy odnośnie szkodliwości tych produktów są nieuzasadnione, a co najgorsze szkodzą producentom trzody, którzy borykają się z brakiem zainteresowanych podmiotów skupujących ich tuczniki.

Wiceminister Rafał Romanowski zapowiedział ułatwienia dla rolników, polegające na uruchomieniu aplikacji eIRZ, która ułatwi dokumentację przemieszczania zwierząt. Poinformował również, że refundacja na środki dezynfekcyjne zostanie zwiększona do 75% poniesionych kosztów. Zdaniem wiceministra Romanowskiego, aby rozprzestrzenianie się ASF w gospodarstwach zostało opanowane należy skategoryzować i odróżnić hodowlę świń od chowu. Duże efekty przyniosłoby wypracowanie statusów gospodarstw zajmujących się produkcją trzody. Coraz większy problem pojawia się z organizacjami ekologicznymi, które protestują przeciwko redukcji populacji dzików. Trudności pojawiają się w odszukiwaniu zwłok padłych dzików. Ze względu na behawioryzm tych zwierząt zaledwie 10% padłych dzików jest znajdowanych i utylizowanych. Pozostałe 90% zwłok pozostaje w środowisku, stanowiąc źródło zakażeń.

O aktualnej sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania ASF w Polsce opowiedział Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. W swym wystąpieniu zaznaczył, że Inspekcja Weterynarii bez współpracy z rolnikami, których obowiązkiem jest rejestr wszelkich podmiotów mających kontakt z gospodarstwem, nie jest w stanie poznać drogi rozprzestrzeniania się choroby, a tym samym nie ma możliwości podjęcia działań w celu zabezpieczenia pobliskich gospodarstw przed wniknięciem ASF. Pan Paweł Niemczuk pozytywnie odebrał inicjatywy rolników, którzy poprzez współpracę z myśliwymi ograniczają populację dzików w okolicy swoich gospodarstw.

Podczas dyskusji, odbywającej się po prelekcjach głos zabrał Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, który wystosował propozycję, aby wprowadzić obowiązek uzyskania przez producentów trzody stosownego certyfikatu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu prawidłowej bioasekuracji gospodarstw, umożliwiającego produkcję trzody chlewnej. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej pozwoliłby to podnieść świadomość rolników, a także wyeliminować osoby, które lekceważą sobie bezpieczeństwo i przyszłość polskiego sektora wieprzowego. Jeżeli ASF nie zostanie stłumiony na wschodzie kraju i choroba przeniesie się dalej w głąb, polski rynek wieprzowy upadnie, co przeniesie negatywne skutki w pozostałych sektorach rolnictwa.

Wśród zabranych głosów znalazł się także wniosek przedstawicieli zakładów przetwórczych o zwrócenie uwagi na ich rolę, a także możliwość wyznaczenia strefy wokół przedsiębiorstw skupujących trzodę, dzięki którym będą miały one możliwość skupu zwierząt ze stref, gdzie ASF nie wystąpił.

Rolnicy zwracali uwagę na ciągły problem ze zbyt małym odstrzałem dzików. Zakaz polowania z psem znacząco utrudniły polowania, gdyż w okresie, kiedy kukurydza rośnie na polach, myśliwi nie są w stanie efektywnie prowadzić odstrzałów. Pojawił się wniosek o wprowadzenie procedury utylizacji wszystkich dzików ze stref z ograniczeniami, gdyż dotychczasowe procedury w znaczący sposób ograniczają ilość odstrzałów przez myśliwych.

Producenci trzody poruszyli problem lekceważenia przez niektórych lekarzy weterynarii procedur związanych z wizytacją w gospodarstwach rolnych, przyczyniających się do przenoszenia drobnoustrojów między gospodarstwami. Hodowcy świń z wyznaczonych stref z ograniczeniami pytali, dlaczego zwierzęta zakażone mogą być utylizowane na terenie wolnym od ASF, natomiast zdrowe świnie nie mogą wyjechać poza teren gospodarstwa. Zwrócili się także z prośbą o skrócenie procedury wypłaty odszkodowań.

Wiceminister Szymon Giżyński zapewnił, że wnioski przedstawione na spotkaniu zostaną przeanalizowane przez ministerstwo rolnictwa. Zapowiedział także, że jest otwarty na spotkania z przedstawicielami rolników w celu dalszego wypracowywania metod zwalczania choroby ASF w Polsce.

Maria Deresińska

Powrót