30-07-2018 r.

Spotkanie Samorządu Rolniczego z Ministrem Środowiska

O problemie szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz nadmiernej ilości zwierzyny łownej rozmawiano 25 lipca 2018 r. podczas spotkania Prezesów Izb Rolniczych z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem oraz Piotrem Jenochem - Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczym Krajowym. Z ramienia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczył Prezes Piotr Walkowski.


Tematem spotkania były zmiany w zakresie Prawa łowieckiego w kontekście działalności rolniczej. Rozmowy przede wszystkim dotyczyły kwestii związanych z szacowaniem szkód łowieckich w związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r ustawy Prawo łowieckie. Zakładane zmiany wywołały wiele emocji wśród rolników oraz sołtysów, na których początkowo miał spoczywać obowiązek pracy w komisjach szacujących szkody łowieckie. Po zdecydowanym sprzeciwie sołtysów, który poparty został również przez samorząd rolniczy, została wprowadzona zmiana do ustawy, polegająca na zastąpieniu sołtysów przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego. Minister Środowiska poinformował, że projekt zawierający tę zmianę został już przyjęty przez Sejm i Senat RP i obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski w temacie szacowania szkód wskazał na konieczność wypracowania dobrych relacji między rolnikami a myśliwymi. Jako przykład podał współpracę WIR z Zarządami Okręgowymi PZŁ w Wielkopolsce oraz Dyrekcją Lasów Państwowych. Ważna jest również współpraca na szczeblu rad powiatowych izb rolniczych oraz poszczególnych nadleśnictw. Stanowisko to poparł Minister Środowiska i polecił zwrócić uwagę podczas narady z przedstawicielami Dyrekcji Lasów Państwowych na konieczność nawiązania ściślejszej współpracy z izbami rolniczymi w terenie.


W trakcie spotkania omawiano również problem szkód łowieckich w uprawach rolnych, z którym nieustannie zmagają się rolnicy. Samorząd rolniczy wskazywał na szkody wyrządzacie w uprawach rolnych przez łabędzie, żurawie, czaple, kruki, bobry czy łosie. Rolnicy coraz częściej zgłaszają problemy związane z niszczeniem upraw przez gatunki zwierząt i ptaków, które nie są objęte ustawą Prawo łowieckie. Do Łowczego Krajowego skierowano pytania dotyczące niedostatecznego odstrzału dzików, także w strefach ASF. Samorząd rolniczy zwrócił także uwagę, że plany łowieckie nie są adekwatne do faktycznego stanu zwierzyny w kraju. Istnieje także koniczność przeprowadzenia właściwego zliczenia stanu zwierzyny łownej. W tym przypadku Łowczy Krajowy jako najlepszą metodę wskazuje metodę pędzeń próbnych, która jednak jest obarczona błędem rzędu nawet 20%. Zdaniem Łowczego Krajowego w celu skutecznej walki z ASF niezbędne jest przeprowadzenie kampanii ogólnospołecznej dotyczącej bioasekuracji wspartej szkoleniami rolników w tym zakresie. Podsumowując dyskusję dotyczącą walki z ASF Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, podkreślił że plany odstrzału dzików będą rozszerzane, chodzi o to, aby Koła Łowieckie realizowały plany ambitne, a nie tylko plany powielane z lat poprzednich.

W kolejnej części spotkania dotyczącej spraw związanych z ochroną środowiska, Prezes WIR wnioskował o zaangażowanie środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na wapniowanie gleb. Zabieg wapniowania niewątpliwie zmniejszyłby degradacje środowiska na gruntach rolniczych. Postulat o dofinasowanie zakupu wapna stosowanego przez rolników, był już wielokrotnie przez samorząd rolniczy podnoszony. W związku z wprowadzeniem nowej ustawy Prawo wodne, Prezes WIR wskazał na problemy na rzekach i ciekach wodnych będących w zarządzie Wód Polskich oraz na nowe obowiązki nałożone na rolników rozporządzeniem dotyczącym ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Nowe przepisy wymogą na właścicielach gospodarstw rolnych przeprowadzenie inwestycji o znacznych wartościach. Jest to o tyle kłopotliwe, że terminy wskazane w rozporządzeniu na dostosowanie się do nowych wymogów są bardzo krótkie. Prezes WIR zaapelował o wsparcie rolników w tym zakresie.

Opracowanie: Katarzyna Strzyż
Foto: KRIR

Powrót