30-07-2018 r.


Podnosimy bezpieczeństwo pracy w rolnictwie
poprzez wymianę naszych doświadczeń szkoleniowych
– projekt nr 2016-1-PL01-KA202-02587Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji na świecie. W Polsce każdy co czwarty wypadek przy pracy ma miejsce w rolnictwie. Towarzystwo Umiejętności Rolniczych (TUR) od kilkunastu lat przygotowuje młodzież - uczniów i absolwentów szkół rolniczych - do odbycia zagranicznych staży w rolnictwie. TUR jest liderem współpracy ze szkołami rolniczymi w kraju, wspierając wdrażanie dualnego systemu kształcenia. Podobnie działają partnerzy projektu w Niemczech oraz w Hiszpanii. Wszyscy partnerzy projektu dostrzegają duże ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych, wynikające ze specyfiki i złożoności środowiska pracy rolnika (m. in. z konieczności wykonywania różnych czynności wymagających odmiennych umiejętności, ze zmiennych warunków atmosferycznych, okresowego spiętrzenia prac). Celem naszego projektu jest wymiana doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie prowadzonych szkoleń w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno pod względem treści realizowanych programów szkoleń, jak również metodyki i porównania skuteczności prowadzonych działań. Wynika to z faktu, że około 60% wszystkich wypadków przy pracy, zgodnie z danymi GUS, wynika z błędnych zachowań człowieka, które można korygować poprzez skutecznie prowadzone szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.


W ramach programu Erasmus+ akcji KA2 zespoły projektowe odbyły dwa 3-dniowe spotkania projektowe w Polsce i Niemczech oraz trzy 5-dniowe spotkania związane z uczeniem się w każdym z krajów partnerskich. Pozwoliło to porównanie systemów edukacyjnych, programów nauczania, obserwacji zajęć w szkołach i instruktaży BHP na stanowiskach pracy, jak również poznanie instytucji wspierających szkoły i rolników, takich jak: kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego, kółka rolnicze, izby rolnicze i ośrodki doradztwa rolniczego.


W ramach wypracowanych rezultatów na szczególna uwagę zasługują następujące aspekty zauważone przez międzynarodowy zespół projektowy:


Więcej informacji na temat samego projektu i bogaty materiał zdjęciowy znajdziecie Państwo na stronie Towarzystwa Umiejętności Rolniczych pod adresem: www.tur-poznan.pl/projekt-ka-202/


Zespół Projektowy
Piotr Pietrzak, Piotr Szymański, Waldemar Kryjewski

Powrót