10-08-2018 r.

Nowe prawo łowieckie


W Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia br. opublikowano Ustawę z dnia 15 czerwca 2018 o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. Prezydent RP zaakceptował akt prawny w dniu 26 lipca br. W ustawie znalazły się długo wyczekiwane zapisy dotyczące składu zespołu szacującego szkody łowieckie. W myśl nowych przepisów przedstawiciele gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a w praktyce sołtysi, zostali zastąpieni przedstawicielami wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Kolejne wprowadzone zmiany dotyczą między innymi:

Minister właściwy do spraw środowiska określi w drodze rozporządzenia wysokość ryczałtowych kosztów udziału przedstawicieli ODR w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Środki na ten cel będą pochodziły z funduszu leśnego. Projekt stosownego rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych. Wielkopolska Izba Rolnicza odnosząc się do projektu ustawy w sprawie zryczałtowanych kosztów udziału w szacowaniu szkód przesłała uwagi dotyczące między innymi rzeczywistego czasu szacowania szkody i liczby przejechanych kilometrów. Zdaniem WIR braki kadrowe w ośrodkach doradztwa rolniczego i spowodują przekroczenie zryczałtowanych odległości nawet o 100%. Ponad to w projekcie brak jest zapisów dotyczących zmiany stawki pracy minimalnej, która według zapowiedzi w roku 2019 ulegnie zwiększeniu. Tak więc zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego stawka ta powinna wzrastać wraz ze wzrostem płacy minimalnej. Istnieje również zagrożenie, że czas pracy doradców zostanie przekroczony poza wynikający z Kodeksu Pracy. Dodatkowo przyjmując do określenia ryczałtu godzinowej stawki najniższe wynagrodzenie deprecjonuje się merytoryczne doświadczenie i wiedzę pracowników wojewódzkich ODR. Konieczne jest zdaniem WIR zaznaczenie, iż ryczał ten należy się pracownikowi w terenie. ODR nie może potrącać za np. obsługę księgową, administracyjną itp. ryczałt powinien być w całości wypłacony osobie biorącej udział w szacowaniu.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 23 sierpnia 2018 r.

Barbara Idczak

Powrót