29-10-2018 r.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej


Dyrektywa azotanowa, zmiany w prawie łowieckim oraz pomoc suszowa i sytuacja w branży trzody chlewnej to najważniejsze tematy omawianie podczas XIV posiedzenia Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Trzecie w tym roku obrady Walnego Zgromadzenia WIR odbyły się 25 października br. w Sali kinowej Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu. Obradom przewodniczył Prezes WIR Piotr Walkowski, funkcję Sekretarza obrad powierzono Pani Jolancie Nawrockiej.

W trakcie obrad Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z pracy Zarządu WIR oraz Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej w I półroczu bieżącego roku. Następnie Delegaci zapoznani zostali ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji z wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się na początku lipca oraz przyjęli wnioski zgłoszone przez Rady Powiatowe na bieżące posiedzenie. Większość wniosków dotyczyła prawa łowieckiego. Rady wnioskowały m.in o:

Wnioski przyjęte przez Walne Zgromadzenie dotyczyły również prowadzonych przez KOWR przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych. Rada Powiatowa w Obornikach wnioskowała o podział działek ewidencyjnych w kolejnych przetargach do ok. 10 ha, natomiast Rada Powiatowa WIR w Słupcy wnioskowała o opracowanie zasad, zgodnie z którymi Rady Powiatowe powinny podejmować decyzje o zgodzie na przeznaczanie gruntów w procesie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego gmin lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto wnioskowano o wprowadzenie centralnego rejestru pomocy de minimis, opracowanie ulotki informacyjnej dotyczących obowiązków wynikających z dyrektywy azotanowej, a także weryfikację sposobu obliczania przez GUS wielkości dochodu uzyskiwanego przez rolników z 1 ha przeliczeniowego. Przyjęto również wniosek dotyczący podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w zakresie interwencji na rynku wieprzowiny w postaci: przyznania producentom trzody chlewnej pomocy finansowej w związku z brakiem opłacalności produkcji, wstrzymania importu mięsa i trzody chlewnej z krajów objętych ograniczeniami w związku z wykryciem ASF, wprowadzenia giełdowego mechanizmu ustalania ceny trzody chlewnej (cena minimalna), wyjaśnienia przez UOKIK możliwości zaistnienia zmowy cenowej zakładów skupujących trzodę chlewną oraz podjęcia radykalnych i kompleksowych działań zmierzających do ochrony polskiej produkcji wieprzowiny.

W trakcie obrad przeprowadzono wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej WIR. Następnie po dyskusji przyjęto stanowiska Walnego Zgromadzenia WIR w sprawie pomocy oferowanej przez państwo poszkodowanym przez tegoroczną suszę oraz w sprawie dyrektywy azotanowej i gospodarowania wodami. Treści stanowisk publikujemy poniżej.

W drugiej części obrad, w której uczestniczyli również zaproszeni goście, miało miejsce podsumowanie organizowanych przez WIR spotkań dotyczących prawa łowieckiego i wodnego.

We wrześniu i pierwszej połowie października odbyło się sześć konferencji subregionalnych dotyczących zmian w prawie łowieckich. W sumie w spotkaniach wzięło udział 650 osób: rolników, myśliwych, leśników. Pan Marcin Grzelak reprezentujący Zarząd Okręgowy PZŁ w Poznaniu podsumowując spotkania wskazywał, że miały one duże znaczenie zarówno dla rolników jak i myśliwych. Odnosząc się do szacowania szkód łowiecki podkreślał, że osoby szacujące mają odpowiednie kompetencje i ich kwalifikacje są cały czas podnoszone. Zauważył także, że istnieje mechanizm odwoławczy, w którym to ponownego szacowania dokonuje już inny zespół szacujący. Członkowie Walnego Zgromadzenia WIR zwracali uwagę, że w prawie łowieckim brak jest poszanowania prawa własności właściciela gruntu. Poseł na Sejm RP Zbigniew Ajchler zabierając głos w dyskusji wskazywał na niedoskonałość prawa łowieckiego i problemy związane z jego procedowaniem. Uczestnicy obrad apelowali także o konieczność wywiązywania się z planów odstrzałów i potrzebę zaangażowania przedstawicieli samorządu rolniczego w inwentaryzację zwierząt, co zgodnie z nowym prawem łowieckim jest możliwe i, jak podkreślał Prezes WIR, będzie realizowane.

Podsumowując spotkania z zakresu prawa wodnego, Prezes WIR przedstawiał kompetencje Zespołu roboczego ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotem pochodzenia rolniczego, który powołano przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem prac zespołu jest identyfikacja problemów wynikających z praktyk rolniczych w gospodarstwach dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej na OSN oraz wprowadzenia programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W efekcie spotkań i konsultacji wypracowano stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie dyrektywy azotanowej oraz gospodarowania wodami. Prezes WIR poinformował także, że Zarząd WIR wystąpił o przesunięcie terminów stosowania nawozów naturalnych oraz zauważył problem pominięcia izb rolniczych w konsultacjach nad projektami aktów wykonawczych dotyczących tych zagadnień. Poseł Zbigniew Ajchler poddał w wątpliwość konieczność tak daleko idących ograniczeń w stosowaniu nawozów naturalnych, jakie wprowadza dyrektywa azotanowa. Jego zdaniem należy ponowić wniosek do Ministra o pełne uzasadnienie tych ograniczeń. W podobnym tonie wypowiedzieli się Delegaci WIR, proponując przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym w innych krajach UE.

W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez susze. Pan Zbigniew Król Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu dokonał podsumowania przyjętych wniosków. Susza wystąpiła we wszystkich gminach Wielkopolski i dotknęła ponad 9 tysięcy hektarów upraw rolnych. Pierwsze oznaki suszy widoczne były już w czerwcu. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 55 229 wniosków suszowych z czego na ten moment zweryfikowanych zostało 30 793. Delegaci WIR wskazywali na liczne problemy związane z mechanizmem monitorowania suszy. Praca w komisjach szacujących była bardzo trudna z uwagi na konieczność uzupełniania protokołów o kolejne uprawy w związku z publikowaniem nowych komunikatów suszowych. Rolnicy zmagają się już także z problemami wynikającymi z konieczności wywiązania się z kontraktów, które zostały zawarte z odbiorcami. Rozwiązaniem tego problemy było by wprowadzenie stanu klęski żywiołowej, jednakże rząd nie zdecydował się na taki krok. Mając na uwadze problemy proceduralne, które pojawiały się w toku szacowania szkód, Zarząd WIR wyszedł z propozycją organizacji spotkania z przedstawicielami Wojewody dotyczącego wypracowania odpowiednich rozwiązań, które w przyszłości usprawnią prace komisji.

Ostatnim tematem poruszanym w ramach obrad Walnego Zgromadzenia był problem na rynku trzody chlewnej spowodowany wprowadzeniem embarga na polską wieprzowinę przez Stany Zjednoczone oraz zagrożenia ASF. Poseł Zbigniew Ajchler zwrócił uwagę na konieczność konsolidacji branży trzodziarskiej i zaprosił do udziału w organizowanej w listopadzie w Sejmie konferencji dotyczącej tego problemu. Prezes WIR Piotr Walkowski potwierdził wolę zwołania Zespołu eksperckiego w województwie Wielkopolskim w związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej.

Katarzyna Strzyż

Do pobrania:
Stanowisko w sprawie pomocy oferowanej przez państwo poszkodowanym przez tegoroczną suszę
Stanowisko w sprawie dyrektywy azotanowej oraz gospodarowania wodami

Powrót