07-02-2019 r.

Roczne plany łowieckie - obowiązkowa opinia samorządu rolniczego


Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski zainicjował spotkanie z Zarządami Okręgowymi Polskiego Związku Łowieckiego w Wielkopolsce dotyczące opiniowania przez samorząd rolniczy rocznych planów łowieckich.

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo łowieckie, izby rolnicze zyskały uprawnienie uczestnictwa w inwentaryzacji zwierzyny w toku prac nad rocznymi planami łowieckimi. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawców obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów oraz właściwej izby rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie później niż do dnia 21 marca danego roku. Opinia samorządu rolniczego niezbędna jest również w przypadku wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego sporządzanego przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ustawa wskazuje również, że wzory formularzy dokumentów wskazanych powyżej opracowuje Dyrektor Generalny Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, a zatwierdza minister właściwy do spraw środowiska.

Wielkopolska Izba Rolnicza w pismach do Henryka Kowalczyka Ministra Środowiska wielokrotnie apelowała o przyspieszenie prac nad rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi realizacji ustawy Prawo łowieckie, w tym między innymi właśnie dotyczącymi opiniowania przez samorząd rolniczy rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Niestety choć termin przeprowadzenia przez dzierżawców inwentaryzacji oraz rocznych planów łowieckich zbliża się, nie uzyskaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

W związku z tym Piotr Walkowski Prezes WIR poprosił o pilne spotkanie z Przewodniczącymi Zarządów Okręgowych PZŁ z Wielkopolski, podczas którego zostały omówione procedury postępowania dzierżawców obwodów łowieckich w toku prac nad rocznym planem łowieckim. W toku rozmów obie strony wyraziły pełną wolę współpracy i zadeklarowały dalsze wspólne działania na rzecz środowiska rolniczego oraz myśliwskiego.

Spotkanie było również okazją do wręczenia okolicznościowych medalionów wybitych z okazji 100. rocznicy polonizacji naszej izby Markowi Przybylskiemu Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZŁ w Kaliszu, Bernardowi Rux Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZŁ w Koninie oraz Stanisławowi Grylewiczowi Przewodniczącemu Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie.

Biuro WIR


Powrót