07-02-2019 r.

WIR apeluje o rozporządzenia wykonawcze do Prawa łowieckiego


"Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem przyjmuje brak jakichkolwiek informacji ze strony Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia w życie przepisów wynikających z ustawy Prawo łowieckie, które nakłada na izby rolnicze obowiązek opiniowania rocznych planów łowieckich oraz możliwość uczestnictwa w inwentaryzacji zwierzyny. W tej sprawie zwracaliśmy się do Ministerstwa Środowiska w pismach nr WIR.BW.MS.3522.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. oraz nr WIR.BW.BI.225.2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. Poza tym na problemy wynikające z realizacji ustawy zwracaliśmy uwagę w przesłanych wnioskach z cyklu konferencji „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym” - pismo nr WIR.BW.BI.3075.2018 z dnia 31.10.2018 r." - napisł w dniu 31 stycznia 2019 roku Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski do Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Zdaniem wielkopolskiego samorządu rolniczego brak jakiejkolwiek reakcji na pisma kierowane z naszej strony w tej kwestii jest niedopuszczalne. Roczny plan łowiecki jest przedkładany do zatwierdzenia przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, nie później niż do dnia 21 marca danego roku wraz z opiniami, w tym z opinią właściwej izby rolniczej. Tymczasem do dnia dzisiejszego izby rolnicze nie otrzymały żadnych informacji w zakresie uzgodnienia procedur postępowania pomiędzy instytucjami wskazanymi w ustawie. Na stronie internetowej Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego nadal zamieszczony jest wzór rocznego planu łowieckiego z danymi niezgodnymi z ustawą (brak informacji o konieczności uzyskania opinii właściwej izby rolniczej).

Do Wielkopolskiej Izby Rolniczej zgłaszają się już koła łowieckie z prośbą o opinię korekty rocznego planu łowieckiego i podbicie stosownych wniosków pieczątką „od ręki”. Zgodnie z obowiązującym w naszej izbie obiegiem dokumentów wydawanie opinii odbywa się na pisemny wniosek, co musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji wewnętrznej i musi zostać odnotowane w biurze podawczym. W naszej ocenie podbijanie pism bez jakichkolwiek opinii jest niewłaściwe i naganne. Brak uzgodnień i jednakowych wytycznych dla całego kraju do wyrażonych w ustawie obowiązków nałożonych na izby rolnicze, będzie skutkowało powstawaniem obustronnych nieporozumień i uwag. A w konsekwencji będzie prowadziło do skłócenia obu środowisk.

W tej sytuacji Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Środowiska z prośbą o pilna odpowiedź w tej sprawie. Do dziś odpowiedź nie nadeszła.

Biuro WIR

Do pobrania:
WIR.BW.BI.3075.2018
WIR.BW.MS.3522.2018
WIR.BW.BI.225.2019


Powrót