12-04-2019 r.

Uprawa maku i konopi zgodnie z prawem


Sejmik Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podjął uchwałę Nr V/72/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 roku oraz rejonizacji tych upraw. Uchwała opublikowana została w dniu 2 kwietnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją nr 3396.

Uprawa maku niskomorfinowego została określona w 29 gminach województwa wielkopolskiego na łącznej powierzchni 144,70 ha, natomiast uprawa konopi włóknistych w 212 gminach na ogólnej powierzchni 2 914,2758 ha. Uchwała ustala również rejonizację upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2019 roku z podziałem na poszczególne gminy województwa wielkopolskiego.

Stosownie do przepisów art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) nadzór nad uprawami maku lub konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

Do podstawowych warunków umożliwiających uprawę maku i konopi należą:

  1. Posiadanie zezwolenia na prowadzenie uprawy maku lub konopi włóknistych wydanego zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej. Zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.). Od decyzji wydanej przez organy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego (art. 17 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego).
  2. Zawarcie umowy kontraktacji przez prowadzącego uprawę z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub umowy sprzedaży z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.), uprawa konopi włóknistych może być prowadzona dodatkowo na podstawie umowy kontraktacji, umowy sprzedaży, umowy o przetworzenie słomy konopnej na włókno, zobowiązania do przetworzenia słomy konopnej na włókno we własnym zakresie. nie z art. 48 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umowa kontraktacji winna zawierać dokładnie określony sposób zniszczenia słomy makowej jak i resztek pożniwnych pochodzących z uprawy maku niskomorfinowego.
  3. Prowadzenie upraw maku lub konopi włóknistych na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kwalifikowany. Podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie skupu maku winny zaopatrzyć się w materiał siewny maku w Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o. Oddział Borowo, 64-020 Czempiń, powiat Kościan, tel. 61/282-72-67, fax 61/282-62-97, natomiast kwalifikowane nasiona konopi włóknistych oferuje do sprzedaży Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań, tel. 61/ 845-58-00, 854-58-32.

Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie skupu maku niskomorfinowego


Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenie na prowadzenie skupu konopi włóknistych


Do pobrania:
Uchwała Nr V/72/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r.

Opracowanie: Kornel Pabiszczak


Powrót