11-07-2019 r.

Konferencja w Ministerstwie Środowiska

W dniu 1 lipca br. w Ministerstwie Środowiska odbyła się Konferencja prasowa Ministra Rolnictwa oraz Ministra Środowiska, a następnie spotkanie inaugurujące program priorytetowy pt.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkich Stacji Chemiczno-Rolniczych, Izb Rolniczych oraz Centrów i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Wielkopolską Izbę Rolniczą na spotkaniu reprezentowała Jolanta Nawrocka – Członek Zarządu WIR.

W trakcie spotkania zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Obaj Ministrowie: Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski oraz Środowiska Henryk Kowalczyk zgodnie wymienili korzyści tego porozumienia. Są to m.in.: poprawa jakości gleb, a tym samym poprawa jakości środowiska, wsparcie rolników poprzez zwiększenie plonowania, uproszczenie systemu składania wniosków i przyznania dofinansowania dla rolników.

W ramach programu dofinansowanie wapnowanie będzie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Program wapnowania gleb realizowany będzie w latach 2019-2023, a na jego budżet przeznaczonych zostało przeszło 300 mln zł. Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis. Wymagane będzie potwierdzenie realizacji przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej.

Dotacje do zakupu wapna będą zależały od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

Okres kwalifikowalności kosztów (faktury) – od 1 czerwca 2019 do 31 października 2023 r.
Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w OSCh-R już od 1 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku, zamieszczane będą na stronach internetowych OSCh-R oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Elżbieta Bryl
Jolanta Nawrocka

Powrót