08-10-2019 r.

Prawo geologiczne i górnicze do nowelizacji?


W poniedziałek 14 października 2019 r., tj. tuż po wyborach parlamentarnych, planowane są wspólne posiedzenia komisji sejmowych:
- Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
- Gospodarki i Rozwoju.

O godz. 17:30 nastąpi rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3827), natomiast o godz. 18:00 w sali nr 111, bud. U nastąpi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (druk nr 3818), które uzasadni poseł Anna Paluch.

Wielkopolska Izba Rolnicza podtrzymuje stanowczy sprzeciw odnośnie budowy nowych kopalni odkrywkowych na terenie województwa i wnosi o wstrzymanie prac nad projektem ustawy, która rozłożyłaby czerwony dywan dla takich inwestycji, również na terenach stricte rolniczych.Powrót