04-02-2020 r.

Nadzieja na zmianę terminu stosowania nawozów


W odpowiedzi na pismo Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczące przyśpieszenia możliwości wysiewu nawozów azotowych w roślinach uprawnych w roku 2020 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało następującą informację:

Na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566. z późn. zm.) wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339) tzw. program azotanowy, które mając na względzie potrzebę ochrony wód przed azotanami pochodzenia rolniczego, w tabeli 2 rozdziału 1.3 określa terminy stosowania nawozów zawierających azot.

Jednakże z uwagi na obserwowane zmiany klimatu (wyższe temperatury występujące coraz wcześniej) oraz wnioski rolników w zakresie potrzeby zmiany terminów wiosennego stosowania nawozów określonych w programie azotanowym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które koordynuje w Polsce sprawy ochrony wód oraz prace legislacyjne ww. rozporządzenia, o podjęcie działań zmierzających do dostosowania w programie azotanowym wiosennych terminów stosowania nawozów do obserwowanych zmian klimatu.

Ponadto, mając na uwadze przebieg pogody jesienią/zimą 2019/2020. jak również jedno z wyzwań nowej Komisji Europejskiej tj. „potrzebę podejmowania takich działań, aby regulacje były ukierunkowane i łatwe do przestrzegania oraz by nie pociągały za sobą niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych”, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierował do Komisarza ds. Rolnictwa UE pismo w sprawie działań jakie zamierza podjąć w 2020 r. w przedmiotowej sprawie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. W piśmie tym wskazuje się potrzebę zastosowania w 2020 r. w Polsce elastycznego podejścia przy wiosennym stosowaniu nawozów tj. jeżeli gleba nie będzie zamarznięta, zalana wodą, pokryta śniegiem, od 15 lutego planuje się dopuszczenie możliwość stosowania nawozów zawierających azot na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz trwałych użytkach zielonych tj. na gruntach, które pokryte są roślinami.

Choć w piśmie jest mowa o potrzebie elastyczego podejścia do wiosennego nawożenia, to zapowiedż przesunięcia terminu zaledwie o dwa tygodnie niewiele z elastycznością ma wspólnego. Stan większości ozimin (szczególnie rzepaku) wskazywał na potrzebę zastosowania pierwszej dawki azotu już pod koniec stycznia. Gdy nadejdzie połowa lutego, rośliny będą już wygłodzone, na co zareagują spadkiem plonu. Jakie działania podejmą wtedy "zieloni"? Czy tak, jak w przypadku głodzonych zwierząt będą odbierać rolnikom niedożywione uprawy?

Opracowanie: Kornel Pabiszczak

Powrót