23-03-2020 r.

Rolnicy zwolnieni z opłacania składki KRUS

Rolnicy zostaną zwolnieni z opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r., o czym dziś poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Zwolnienie z tych opłat wydaje się być istotną pomocą państwa dla środowiska rolniczego w aspekcie obowiązującego stanu epidemii w związku z zagrożeniem koronawirusem.

W projekcie nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, znalazł się zapis o „zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym". Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przekazując tę informację minister zaznaczył, że jest to propozycja na obecny stan epidemii. Nie można bowiem przewidzieć dalszego jej rozwoju. Negatywne skutki tego stanu wpływają w sposób bardzo istotny na wszystkie dziedziny gospodarki i nie omijają również rolnictwa.

Minister dodał, że trwają także prace nad innymi rozwiązaniami. „Kłopoty mają całe branże np. kwiaciarstwo czy szkółkarstwo i tym producentom rolnym także będziemy chcieli dać wsparcie. Obecnie oczekujemy na dodatkowe środki z UE na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów. Podczas najbliższego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE, które odbędzie się w formie telekonferencji, będę wnioskował o dodatkowe środki unijne na wsparcie rolnictwa dotkniętego spadkiem dochodów oraz o umożliwienie przesunięcia niewykorzystanych do tej pory środków z PROW na te działania, które są w danych krajach szczególnie istotne” – powiedział Minister.

Żywność będzie zawsze potrzebna, szczególnie w czasie epidemii, kiedy inne branże znajdują się w fazie przestoju. Rolnictwo nie może zaprzestać produkcji, z jednej strony na jego specyfikę, a drugiej na konieczności produkcji żywności na potrzeby kraju. Jednak zrywające się łańcuchy powiązań pomiędzy producentami, dostawcami i wreszcie konsumentami, także problemy z przetwórstwem, mogą dotkliwie wpłynąć na dochody rolników, zwłaszcza tych utrzymujących się tylko z gospodarstw.

Zwolnienie ze składki KRUS – jak na razie na trzy miesiące – z pewnością korzystnie wpłynie na kondycję finansową gospodarstw.

Na podstawie informacji MRiRW: Marta Ceglarek

Powrót